is toegevoegd aan uw favorieten.

De Chasidim

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel zij in hoofdzaak tot de rabbanisten behooren, en de groote waarheden des Jodendoms met alle orthodoxen gemeenschappelijk belijden , hebben zij toch ook in hunne leerstellingen veel eigenaardigs 9A). God is overal, in de wereld en om de wereld. Niemand moet denken verre van Hem te zijn als hij zich met aardsclie dingen bezig houdt. Ook in de aardsclie hanteeringen, zelfs op de laagste treden yan het maatschappelijk leven, is God te kennen en te vinden. Alles wat God ons toezendt, geschiedt tot ons bestwil. Vreugd en smart komen alléén van Hem. De verdienste die in onze goede werken gelegen is, berust alleen op onvoorwaardelijk geloof; alle navorsching van Gods daden, alle philosopliie werkt maar storend, en moet vermeden worden. Men behoort te gelooven zonder bewijs; de kennis komt eerst later. Het gebed behoort met de diepste aandacht te geschieden, vandaar luidkeels uitspreken der woorden en krachtige gebaren , opdat alle storende gedachten verwijderd zouden blijven. De aandacht wordt vernietigd door het zuurdeeg van vreemde wetenschappen en zinnelijke driften. Het voornaamste streven van den menscli moet waarheid zijn. Alle kennis, alle onderwijs, alle volmaking daarin heeft de chasid bij den tsaddik (den wonderrabbi) te wachten, waarom hij dezen behoort op te zoeken, te zien en te spreken, ja dien hij zelfs vereeren moet, al ziet hij hem zondigen. Zoodoende komt de vrome van zonden bevrijd te worden, en wordt hij rein. Boete en bekeering zijn een krachtig middel tot zaligheid, en niemand mag ooit aan verbetering wanhopen. Blijdschap, onbaatzuchtigheid, weldadigheid, vreedzaamheid, mildheid in het beoordeelen van anderen, dapperheid zonder vermetelheid, acht geven op zich zeiven, matigheid, reinheid van lichaam en van kleeding — zietdaar de deugden die hem theoretisch worden ingescherpt, maar die hem in de praktijk maar al te vaak ontbreken! Alleen met de eerstgenoemde, de blijdschap neemt hij het ernstig op, maar — op zijne manier!

De vroolijkheid in den godsdienst is een der kenmerkende eigenschappen van den chasid. De opvolger van Baalsjem liet bijv. om zijne getrouwen in de rechte gebedsstemming te brengen, soms plotseling en onverwacht iemand op den grond werpen, en als dan de omstanders, schaterend van het lachen, hem op de been hielpen, en allerlei dwaasheid verkochten. riep hij op eens uit: »nu laat ons den Heere dienen met blijdschap! en — dan toog men ten gebede. Sombere gedachten moeten met alle geweld worden verbannen, liet best gaat dit door den drank. Dan komt de ware geestdrift (hitlaliaboet 96), en is men der Godheid het dichtst nabij. Het bekende gezegde »ba Sjabbat, ba menoecha»als de Sabbat komt, komt ook