is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffen, indien ik valschelijk zwere; welke eere aan geene schepselen toebehoort.

Jer. 5 : 7. Hoe zoude ik over zulks u vergeven? uwe kinderen verlaten Mij en zweren bij hen, die geen God zijn, Jer. 17 : 10. Ik, de Heere, doorgrond het hart (en) proef de nieren.

ZONDAG 38.

Vraag 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod ?

Antw. Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den Sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente van God naarstig kome, om Gods Woord te hoor en, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijne booze werken viere, den Heere door zijnen Geest in mij late werken, en alzoo den eeuwigen Sabbat in dit leven aanvange.

1 Tim. 8 : 1. Zoo iemand tot een opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Ex. 31 : 15. Zes dagen zal men werk doen, doch op den zevenden dag is de Sabbat der rust; eene heiligheid des Heeren: Wie op den Sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Hand. 2 : 42. Zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. 1 Cor. 16 : 2. Op eiken eersten (dag) der week legge een iegelijk van u (iets) bij zich zeiven weg, vergaderende een schat, naardat hij welvaren verkregen heeft. Hebr 4 : 9, 10. Daar blijft dan eene rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijne rust, die heeft zelf ook van zijne werken gerust, gelijk God van de Zijne.

ZONDAG 39.

Vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod?

Antw. Dat ik mijn' vader en mijne moeder, en allen, die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde