is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mjjne zonde. Want ik ken mjjne overtredingen, en mfine zonde is steeds voor mjj. Ps. 130 : 3, 4. Zoo gfl, Heere! de ongerechtigheden gadeslaat, Heere I wie zal bestaan ? Maar bjj U is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ps. 143 : 2. Ga niet in het gericht met uwen knecht, want niemand, die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Matth. 6 : 14, 16. Indien gij den menschen hunne misdaden vergeeft, zoo zal uw hemelsche Vader ook u vergeven. Maar indien gij den menschen hunne misdaden niet vergeeft, zoo zal ook uw Vader uwe misdaden niet vergeven.

ZONDAG 52.

Vraag 127. Welke is de zesde bede?

Antw. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze. Dat is: dewijl wij van ons zeiven zoo zwak zijn, dat wij niet één oogenblik kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vleesch, niet ophouden ons aan te vechten, wil ons toch behoeden en sterken door de kracht uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden.

Ps. 108 : 14. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Ef. 6 : 12. Wij hebben den strijd niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 1 Petri 6 : 8 Zjjt uuchteren en waakt! want uwe tegenpartij, de duivel, gaat om als een brieschende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden. Roin. 7 : 23. Ik zie eene andere wet in mijne leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijne leden is. Ef. 6 : 13. Neemt aan de geheele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den boozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Rom. 16 : 20. De God des vredes zal den satan haast onder uwe voeten verpletteren.

Vraag 128. Hoe besluit gij uw gebed?

Antw. Want U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Dat is