Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een zwaar pak jaren getorscht heeft en het niet kwijt kan worden, en dan gevoel ik bij oogenblikken met die christin zulk eene innige liefdesbetrekking op den beminnelijken H. Jezus, ja op een drieëenig God, dat ik mijnen kerker zoo maar zou willen verlaten, om met al dat vrijgekochte volk, mij voor dat beminnelijk en voor mijne ziel zoo dierbare Lam Gods, mede neder te buigen, om mijne ziel in Zijnen lof te verzadigen. Op andere tijden zit ik weder aan den grond, zoodat het van binnen alles overhoop geraakt, zoodat de zonde woelt en mijne ziel door dezelve verwoest wordt, onverloochend en ongevoelig zijnde, den toegang tot 's Heeren troon toegesloten, en gaande als levenloos daar henen onder een aantal bange zuchtingen, en zie, daar komt het oude ongeloof mijnen staat omkrabbelen met heimelijke verdenking van al mijne ondervindingen, met strijd en aanvallen op vele zaken, die ik niet eens durf noemen. En zie, daar lig ik onder den voet, en dan ben ik somtijds in alles zoo blind en verward dat ik niet weet, hoe ik er een begin of einde aan maken zal, wïis ik dan maar zoo wijs, dat ik in het donkere maar stil op mijne plaats bleef zitten, totdat het weer dag werd; maar neen, dan aan het tobben en woelen in het duistere, en werk mij hoe langer zoo vaster in de strikken.

O vriendin! Ik zeg wel eens tegen mij zeiven: ik ben het wonderlijkste en onbestendigste schepsel dat er op aarde is, wat heeft de Heere een last van mij door al die vermoeijenissen met mijne ongerechtigheid, doch welk een onbegrijpelijke liefde en ontferming Gods, de Heere Je:us komt gedurig weer naar mij om te zien, en dan ver-

Sluiten