is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweede bundel gewigtvolle brieven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ziekbed;" want nu kan de Heere zulk eenen weg met u wel dienstbaar maken, om al meer en meer aan de aarde gespeend en naauwer aan de Heere verbonden te worden, om u te leeren dat gij maar een vreemdeling en bijwoner zijt op deze aarde. O wat zijn de Godsbemoeijenissen groot, die Hij ook met u heeft believeu te houden, uitgetrokken te zijn uit eene booze verleidende wereld. O laat de wereld lagchen, een kwartiertje te mogen verkeeren in de zalige liefdedienst van den Heere geeft meerder blijdschap en zaligheid aan de ziel, dan de gansche wereld met al haar zinnelijk genot immer geven kan. Wel zegt Buni jan: „als ik eens een oogenblik boven het stof mag : zijn, dat is mij een gouden uur."

O arme blinde aardwormen, zegt mijn hart, wat wroet gij als de mollen in de aarde; wat woelt gij om een handje vol stof van geld, eer, goed en I staat. Misschien krijgt gij in deze week nog uw vonnissen t'huis: Gij dwaas, in dezen nacht zal i Ik uwe ziel van u afeischen, en al uw woelen en 1 wormen in deze ijdele wereld vol van bedriegelijken schijn, is als een spinneweb weggevaagd. Dat jonge mensch, daar ik zoo even van gemeld heb, was slechts 33 jaren en is nu alreê als eene rijpe vrucht door den Landman ingezameld in de hemelschuur. Welk eene voorbeeldige roepstem voor jonge lieden; hoe menige jonge boom van die jaren is als een inlandsche dorre boom van de aarde weggerukt en ontworteld, en aan de eeuwige verbranding overgegeven. Daar ligt nu de hoop i en verwachting voor eeuwig in het stof des doods bedolven, en zijne glorie en verwachting daalt hem niet na in het- graf; neen, Job zegt ervan, dat zij-