Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordigheid gegeten, gedronken, geprofeteerd, duivelen uitgeworpen in zijnen naam en vele wonderwerken gedaan hadden, Luc. 13 : 26; Matth. 7 : 22. Deze zijn die velen, die de Heere in dezen tekst bedoelt, schoon ook andere, te weten openbare goddeloozen zekerlijk ingesloten zijn in het vonnis der verdoemenis, gelijk uit andere plaatsen in het Woord overvloedig bekend is.

Velen, zegt mijn tekst.

Mattheus getuigt van deze enge poort, dat er weinigen zijn, die dezelve vinden; maar het schijnt uit onze woorden, alsof er verworpenen zullen wezen die ze nog vinden zullen, want men leest, dat ze aan dezelve klopten en riepen: Heere! doe ons open. Zoodat de meening van den Heiland schijnt te wezen, dat velen van bet kleine getal, die de poort vinden, wel zullen zoeken in te gaan, maar niet kunnen.

Ik vind, dat in den dag des Oordeels sommigen voorkomen, als roepende tot de steenrotsen: bedekt ons: anderen wederom, als kloppende aan de poort des Hemels om ingelaten te worden. Veronderstelt, dat die, welke tot de rotsen roepen, de zoodanigen zijn, wier wroegende conscientiën niet zal toelaten den Heere eens in het aangezicht te zien, omdat ze liggen onder het tegenwoordig gevoel van hunne schuld, en vervuld met de schrikkelijkste vreeze voor den toorn des Lams, Openb. 6:16. En dat deze, die nog staan te kloppen aan de poort des Hemels de zoodanigen zijn, wier ijdel vertrouwen hen nog bij blijft tot het laatste toe, wier stoutheid hen bekwaam maakt, om met Jezus als te twisten

Sluiten