is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan des zondags aantrekken, zoo bestaan ook vele van onze naam-Christenen; zij sparen hunne godsdienstigheid tot dat ze eens op eene oefening of ter keik gaan, of dat ze eens een godvruchtig mensch spreken, ó, Arme Religie! ö, Arme belijder! wat wilt gij op dien dag doen? Op dien dag, waarin gij beproefd en geoordeeld zult worden; u zeiven bedekken kunt gy niet; voor een Christen aangezien te woiden, dat is dan uit; tegen den Rechter vermoogt gij niet; wat wilt gij doen? weet gij niet, dat de goddeloozen in het gerichte niet bestaan zullen, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen ? Ps. 1.

Het niet kunnen hier bedoeld, geeft te kennen, dat al wat in vleeschelijke kracht of vleeschelpe behendigheid bestaat, verbroken zal worden, dewijl God het Koningrijk der Hemelen alleen geeft aan zijn volk, die in waarheid en in eenvoudigheid des harten Hem hebben gediend.

Vijf zaken zijn er aan te merken, waarom geene anderen zullen kunnen ingaan:

1. Dit Koningrijk behoort maar aan de Uitverkorenen, aan die, voor wie het alleen bereid is, zelfs

voor de grondlegging der wereld, Matth. 25. Daarom

zegt Christus, als Hij komen zal, dat Hij zijne Engelen zal uitzenden met eene bazuin van groot geluid, en zij zullen zijne uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden des Hemels, Matth. 24. De

i verkorenen hebben het verkregen, de anderen zyn verhard gebleven, Rom. 11: 7.

2. Geene anderen zullen kunnen, omdat zij het recht der geboorte missen, want het Koningrijk der