Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan getuigenis gegeven; maar de menigte des volk» kon dit niet hooren, en daarom, wanneer Hij somtijds maar een weinig daarop aandrong, werd het volk in toorn ontstoken en wierpen hem buiten destad, Luc. 4: 24 — 29.

10. De Apostel Johannes, die na Christus geleefd heeft, zegt, dat de geheele wereld in het booze ligtr in zijnen eersten brief, Hoofdst. 5: 16 en Openb, 13: 3, Dat de geheele aarde zich verwonderde achter het beest, enz.

11. Zouden wij komen tot nadere opmerking en dageljjksche bevinding, het gelaat des aangezicht» van het gros der menschen getuigt tegen hen; ziy spreken hunne zonden vrij uitalsSodom, en bedekken dezelve niet, Jes. 3: 9. Waar is de man, dieden Almachtige stelt tot zijne verlustiging, en di& zijne heerlijkheid bedoelt in de wereld? Jagen niet de meesten de wereld, hare lusten en vermakelijkheden na? en zeggen ze gevolgelijk niet met daden tegen God: wijk van ons, want aan de kennis uwer wegen hebben wij geenen lust; of, wat is de Almachtige, dat wij Hem zouden dienen? het is te vergeefsch God te dienen. Zoodat buiten allen twijfel die waarheid in den grooten dag des Oordeels openbaar zal worden, dat er maar weinigen van degenen, die op den Hemel vast staat gemaakt hebben r dezelve tot hunne erfenis verkrijgen zullen.

Eer ik met dit Hoofdstuk eindige, moet ik u nog voorstellen, waarbij degenen, die zalig worden, inde Heilige Schrift vergeleken worden.

1. Bij een handvol; dat er een handvol koren, enz. Ps. 72: 16. En dat koren zijn diegenen maar, die-

Sluiten