is toegevoegd aan uw favorieten.

Van 's Heeren wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfs onze eigen leden moeten wij maar al te vaak toevertrouwen aan inrichtingen, waar Christus niet woont."

Lindeboom ziet hier de roeping van de Kerk des Heeren. In de Vredebond roept hij de kerkeraden van de groote gemeenten op, dat deze alvast zullen beginnen. En hijzelf zit niet stil. De Kerkeraad van Zaandam zelf heeft een voorstel gebracht op de classicale vergadering. Dat voorstel is door de provinciale synode van Noord Holland overgenomen en zoo geplaatst op het agendum van de Generale synode te Zwolle in 1882.

Het luidt: De synode wijde haar aandacht aan de noodige voorziening in de behoefte en gelegenheid tot christelijke verpleging van Krankzinnigen, Blinden, Doofstommen en andere dergelijke lijders in het midden der gemeente.

Het volgende oordeel is door de synode uitgesproken:

„De synode, doordrongen van de heilige roeping der Kerk, om zich de verpleging dier ongelukkigen aan te trekken, vestigt op deze zaak met allen ernst de aandacht onzer Kerk en wenscht, dat er weldra in ons vaderland, gelijk elders, inrichtingen mogen tot stand komen, waarin die ongelukkigen onder de ware christelijke liefde verkeeren."

Nu moet er gehandeld worden.

1U September 1883 is er een Centrale Pastorale Conferentie te Zwolle in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hier wordt besloten in het midden van de Chr. Geref. Kerken en van al het christenvolk de vraag neer te leggen: Wat moeten en kunnen wij doen voor de verzorging van Krankzinnigen, Doofstommen en Blinden volgens den aard en de eisch der christelijke liefde?

Voor de onderteekening van dit woord, dat tot het volk des Heeren zal uitgaan, geven velen hun naam.

De namen dezer mannen zijn: J. van Andel, Christ. Geref. Pred. te Leeuwarden; H. Bavinck, Hoogleeraar aan de Theol. School te Kampen; J. Bavinck, Chr. Geref. pred. te Kampen; H. Beuker, pred. Oud-Geref. Gemeente te Emlenkamp (Emlichheim); J. Bosch Az., diaken Chr. Geref. Gemeente te Zwolle; A. Brummelkamp, Hoogl. Theol. School; H. de Cock, Hoogl. Theol. School; N. J. Engelberts, Chr. Geref. pred. te Uithoorn; B. Gunnink, diaken Chr. Geref. gemeente te Kampen; Alb. Holtrust, ouderling Chr. Geref. gemeente te Hasselt; S. H. van den Hoorn, Chr. Geref. pred. te Tiel; L. Lindeboom, Hoogl. Theol. School; C. Mulder, leeraar in 't Nederlandsch e. a. aan de Theol. School; M. Noordtzij, Hoogl. Theol. School; D. K. Wielenga, Hoogl. Theol. School; S. van Velzen, Hoogl. Theol. School; J. G. W. Zahn, ouderling Chr. Geref. gemeente te Zwolle.

De onderteekenaren kwamen 8 Februari 1884 bijeen in de Aula van de Theologische School te Kampen.

Hier is besloten, een oproep te doen voor een samenkomst van belang-