Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De algemeene beginselverslapping in de Nederlandsche Staatkunde is oorzaak, dat ook aan beginselen op het terrein der koloniale politiek niet meer voldoende aandacht gewijd wordt. Men aanvaardt maar wat voorgezet wordt en deinst meestal terug voor wat toch de eenig goede gedragslijn zijn zou: niet te laten passeeren wat met juiste staatkundige beginselen strijdt.

In dubbelen zin is die gedragslijn af te keuren. Omdat men nooit zich behoort neer te leggen bij wat principieel verkeerd is en omdat het onvermijdelijk leidt tot eene onjuiste verdeeling van verantwoordelijkheden. Mede als een gevolg van deze opvatting zal ik mij, bij de hierna volgende beschouwingen, slechts weinig bezig houden met de maatregelen, die in zoo hooge mate de cntiek op het beleid van den huidigen Landvoogd hebben gaande gemaakt.

Eerlijk gezegd boezemen deze mij slechts matig belang in.

Het is mij zelfs volmaakt onverschillig, of er nu of over 10 jaar een inlandsche meerderheid in den Volksraad zal zijn; komen doet zij in het huidige stelsel immers toch.

De hoofdvraag is er voor mij niet een van tijd, maar van beginsel.

Indien zulk een meerderheid leiden zou tot een verlies van Indië — zooals sommigen het zien — doet het er, in het kader der eeuwen, weinig toe, of dit 25 iaar vroeger of later gebeurt.

En indien zulke ernstige gevolgen daarvan niet te vreezen zijn, is het ook al weer lood om oud ijzer, of we de moeilijkheden die er wèl uit kunnen voort-

Sluiten