is toegevoegd aan uw favorieten.

Koloniale vraagstukken van heden en morgen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er niet had behoeven te zijn en niet had mogen zijn, en de schuld daarvan ligt hier m.i. geheel aan de zijde der regeeringsorganen, die in een uiterst delicate en voor de algemeene landsbelangen zoo gewichtige aangelegenheid op vrij lichtzinnige wijze te werk zijn gegaan.

De Regeering heeft nu eenmaal vastgesteld, dat pas in 1930 de vraag zal worden gesteld of, en zoo ja in hoeverre, er van inkrimping of plaatselijke afschaffing der poenale sanctie sprake zal kunnen zijn.

Daaraan had men zich dienen te houden. En dit niet te hebben gedaan acht ik een ernstige fout.

Ook de indirecte forceering van de kwestie door het optreden van andere regeeringsorganen, indien zulks geschiedt, valt te veroordeelen. Indien zulks geschiedt. Want de gelegenheid om de klachten daarover voldoende te controleeren heeft mij ontbroken.

Alleen door een volkomen loyale houding van beide kanten kan dit vraagstuk tot een bevredigende oplossing worden gebracht. Voortdurende speldeprikken vergiftigen de stemming. En zoo goed als een maatschappij haar personeel dient te ontslaan, dat niet con amore de arbeidsovereenkomst loyaal uitvoert, zoo goed moet het Gouvernement zijne ambtenaren op hun nummer zetten en desvereischt van hunne functiën ontheffen, indien illoyale methoden worden toegepast.

Staat een onderneming schuldig aan onvoldoende naleving van hetgeen in redelijkheid mag worden gevergd, laat men dan voor die bepaalde onderneming de strafbepalingen kortweg buiten werking stellen, doch laat men niet over de geheele linie op pietepeuterige wijze te werk gaan, omdat er — wat ik gaarne aanneem