Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winzucht wordt zij den volke voorgesteld. En zeker, de meesters der kleermaakkunst in Parijs, de „grands couturiers'', de „tapissiers des femmes" hebben groote macht; zij zenden hun mannequins met nieuw gewaad de wereld in en deze moeten de kinderen van den tijd volgen. Een enkele maal, als bij de jupe-culotte, overschatten zij de dwaasheid van ons geslacht, doch in den regel bukken de slaven. Rustelooze zucht naar verandering, sterke beweeglijkheid — dat is de typeerende trek der hedendaagsche mode; in wilde jacht naar het nieuwe wordt het oude verlaten, niet wijl het minder goed de behoeften bevredigt, maar alleen omdat het oud is, eenigen tijd heeft bestaan en nu weer voor iets nieuws behoort te worden ingeruild. Zou de zielsgesteldheid van het tegenwoordige menschdom, welke de ongestadigheid van het verbruik zoekt, zich in de niet-kapitalistische orde niet aldus openbaren ?

Om deze reden verliest voor hen, die het marxistisch standpunt niet aanvaarden, de positie van het kapitalisme belangrijk in beteekenis. Ongelukkigerwijze echter staat de man, die door een boeienden geschriften-cyclus ongetwijfeld het levendigst de belangstelling voor het kapitalisme heeft opgewekt en ontwikkeld, onder den ban der marxistische beschouwing.

Wij bedoelen Werner Sombart, den econoom-historicusartist, met vele kwade eigenschappen van den artist en niet alle goede kwaliteiten van den econoom en historicus.

Toen in 1901 zijn standaardwerk Der moderne Kapitalismus 1)

!) In het 1e deel van dit boek geeft hij D i Genesis des Kapitalismus, terwijl die 2e band Die Theorie der kap it a 1 i s t i s c h e n Entwicklung beschrijft.

Nauw sluit zich bij dit hoofdwerk aan een boek, dat soms als het derde deel van Der moderne Kapitalismus wordt betiteld: Die deutsche Volk!swirt|Schaft im neunzehnten J a h rh u;n d e r t, 3e druk, Berlijn, 1913.

De nieuwe bewerking van Der moderne Kapitalismus

Sluiten