Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts de zuivere opbrengst te worden getaxeerd en allerlei omslachtige formaliteiten zijn bij deze fiscale regeling overbodig.18)

Daar zijn er thans weinigen, die niet erkennen dat de physiocraten zich bij het opstellen hunner voortbrengingsleer aan grove misvatting schuldig maakten. Reeds treft hunne foutieve gedachte alsof de natuur slechts bij den landbouw meewerkt en alleen op dat bedrijf invloed oefent. De natuur werkt echter in alle bedrijven mee. Zij stelt warmte, licht, zwaartekracht ter beschikking en brengt bestaande stoffen in nieuwe verbindingen. De mensch ontmoet immer die natuur en er heeft geen tijd bestaan waarin de mensch niet getracht heeft die natuurkrachten te benutten en te leiden. Daarin alleen is de landbouw in dit opzicht van de overige bedrijven onderscheiden, dat de mensch veel sterker zijn machteloosheid en afhankelijkheid voelt, al is hem in den loop der tijden door Gods genade veel meer macht geschonken om ook hier op de natuurkrachten beslissend in te werken.

Vooral echter is verwerpelijk hun valsche opvatting van het wezen der productie. Zij meenden productie te mogen omschrijven als het scheppen van eene nieuwe stof. Onjuist moet die omschrijving heeten. Geen schepsel kan ook maar het geringste stofje scheppen en ware hunne definitie juist, geen enkele klasse van menschen, geen enkel bedrijf zou productief kunnen worden genaamd. Voortbrengen is echter niet het scheppen van eene nieuwe stof, maar het vervormen en verplaatsen van eene reeds bestaande stof. Het is het door 's menschen bewuste werkzaamheid scheppen van waarden, het zijn van „economisch goed" in een stof verhoogen, het een waar meer aan zijne economische bestemming doen beantwoorden. Welnu in dezen zin opgevat kan aan de productiviteit der industrie

Sluiten