Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In gansch andere groep gaan wij ons thans bewegen! Zeker, ook in de voorafgaande verhandelingen hebben wij onderscheidenen ontmoet, die hun bezwaren tegen den geest hunner eeuw deden hooren, maar toch werd aansluiting bij het bestaande gezocht, niet op omverwerping der heerschende orde aangedrongen. Nu evenwel staan wij voor eene beweging die principieel den strijd tegen de bestaande cultuur aanbindt, die luide den eisch van eene gansch nieuwe maatschappelijke orde doet hooren. Het socialisme vraagt onze aandacht. We vangen aan met enkele inleidende beschouwingen tot afbakening van de taak, naar wier vervulling wordt getracht.

Zoowel omtrent den oorsprong als de ware beteekenis van den naam „socialisme" bestaat velerlei onzekerheid.x) Vooral ten aanzien van de verhouding van „socialisme" en „communisme" is er groote verwarring en gewezen kan worden op eene haast onafzienbare reeks uiteenloopende pogingen om het terrein dezer beide stelsels af te grenzen. Ter vermijding van misverstand is het dus geraden aan te geven in welken zin door ons deze termen worden gebezigd.

Het „communisme" verzamelnaam, en het „socialisme" soortnaam — aldus is het standpunt, waarop men zich naar onze meening dient te plaatsen.2) Onder „communisme" moeten worden begrepen al die stelsels, welke den particulieren eigendom in zijn wezen aantasten en daarvoor in breederen of engeren omvang eene communio bonorum, eene goederengemeenschap willen invoeren. Steeds was die gedachte van eene communio bonorum met het gebruik van het woord communisme verbonden, en de nadere regeling dier communio moet als maatstaf dienen voor de verschillende rubrieken, waarin het communisme wordt verdeeld. Het socialisme is een der meest belangrijke onderdeden van dit communisme, en moet worden opgevat als

Sluiten