Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het omgekeerde, allen last op den man te doen rusten, is uiteraard onmogelijk. Maar ware daarvoor overigens niet wellicht evenveel te zeggen?

Thans wijkt men, door den man van allen onderhoudsplicht te ontslaan, van de natuurlijke orde af; brengt ook dien plicht op de vrouw. Zoo versterkt men haar eerbaarheid. Doch is deze handelwijze, afgescheiden van het onrechtvaardige, ook wel practicaal? Voor de vrouw maakt men de gevaren grooter, maar immers maakt men ze in diezelfde mate voor den man geringer. De vrouw zal zoo meer weerstand bieden, doch door het langs dezen weg te doen, door ook het nadeel van den man op de vrouw te brengen, zal men in gelijken graad den aandrang van de zijde des mans versterken.

De bij Koninklijk Besluit van 2 April 1865 in Italië benoemde commissie van rechtsgeleerden vreesde dan ook juist omgekeerd door het verbod van onderzoek de onzedelijkheid te zullen bevorderen, (si viene in sostanza a favorire la immoralita) (1)

Ook ZACHARia roerde dit punt aan, als hij de vraag stelde, wat beter was, »den Angrilf auf die weibliche Keuschheit zu

geven (.„Het bewijs der inschrijving is een waarborg tegen alle verdere onaangenaamheden," zegt Mr. Tavenraat), de verleiding tot ontucht vermeerdert, waarom dat stelsel nog te meer is af te keuren. De tegenstanders schijnen deze redeneering niet ongaarne dus voor te stellen: Schaf de keuring af teneinde de mannen af te schrikken. En zoo de zaak voorgesteld, is immers hare onhoudbaarheid tastbaar? Het zij zoo. Maar dan is nog strenger deze argumentatie te maken: bedreig de vrouw met een dubbel zwaren last, met den last ook van den man, teneinde zoo de ontucht tegen te gaan.

(1) Aangehaald bij Amiable, t. a. p., bl. 240 noot 1. Een tweedo argument was dit, dat men niet zonder noodzaak het onschuldige kind moet laten lijden om anderer verkeerdheid, (non dovendosi senza necessita far sopportare a colpa altrui alla prole innocente)

Sluiten