Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van verwaarloozing van de kinderen gesproken kan worden, dan is in de situatie voorzien door de kinderwetten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van den heer B r o u w e r. De situaties, waarop hij doelt, geven inderdaad geweldige moeilijkheden. Wij moeten echter nooit vergeten, dat bij elke ideaalstelling de mogelijkheid bestaat, dat bepaalde toestanden voor de toepassing van dat ideaal op een deel van het terrein een belemmering blijken. Hier ligt dan een gemeenschappelijke maatschappelijke roeping, om niet te wanhoopen aan de mogelijkheid, het algemeen inzicht te verrijken. En er zullen stellig steeds slechte opvoeders blijven. Maar deze uitzonderingsgevallen, waar de ouders onbereikbaar zijn, gevallen die den onderwijzer wel eens moedeloos maken, worden dubbel gecompenseerd door de gevallen, waarin de ouders met ernst pogen hun kinderen te begrijpen, en waarin zij dankbaar zijn voor eiken met verstand gegeven wenk, die aan de opvoeding van hun kinderen ten goede kan komen. Bovendien is er hoop, dat allengs ook de uitzonderingen minder zullen worden. Vóór vijftig jaar lachte een groot deel van ons volk om de algemeenhygiënische wenken die gegeven werden. Tegenwoordig zijn er weinigen meer, die niet luisteren wanneer in het belang van hun gezondheid of de gezondheid van hun kinderen zekere opmerkingen worden gemaakt.

Zooals de algemeene hygiëne in de volksopinie een plaats gekregen heeft, zoo zal er ook een toekomst zijn voor de geestelijke hygiène.

SLOTWOORD.

De Voorzitter dankt Prof. Waterink hartelijk voor het gebodene, de belangstelling der vergadering, zoo duidelijk ook in de discussie gebleken, zullen dezen de zekerheid hebben verschaft, van het goede onthaal, dat zijn beschouwingen hebben gevonden.

Op één punt wil spreker nog in 't bijzonder wijzen. In een van zijn jongste publicaties heeft Prof. Waterink uitgesproken, dat de paedagogiek vooral voort moet schrijden door nauwkeurig empirisch onderzoek, al spreekt het van zelf, dat haar doeleinden worden bepaald door overwegingen waarin aan de wereldbeschouwing de overwegende plaats toekomt. Wanneer de „verscheidene leden" der Tweede Kamer, die zich in de „Algemeene Beschouwingen over de aanhangige onderwijsbegrooting over de „Staatspaedagogiek" hebben uitgesproken, deze middag

Sluiten