Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p. Bij de correctie van opvoedingsfouten uit het eigen milieu houde de school het zich als haar roeping voor, dat deze correctie nimmer zoo mag worden aangebracht, dat het kind door de correctie zou vervreemden van de ouders en van het milieu.

De Voorzitter opent deze eerste bijeenkomst van de Sectie voor Paedagogiek der Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid met een hartelijk woord van welkom tot alle aanwezigen. In het bijzonder verheugt het hem — ofschoon voor deze bijeenkomst van meer bescheiden en huiselijken aard geen officieele uitnoodigingen zijn verzonden .—, als leden onzer Vereeniging in ons midden te zien, den Voorzitter van den Gezondheidsraad, den Inspecteur van het Buitengewoon Onderwijs en den Amsterdamschen gemeentelijken Inspecteur van het Onderwijs, den Heer Hoogland.

Spreker is overtuigd, dat er een groot en belangrijk arbeidsveld is voor de samenwerking van medici en paedagogen. En zoo iemand ons een veilige gids kan zijn ter exploratie van dit rijke maar nog te weinig ontgonnen terrein, dan zeker de leider van het Paedologisch Instituut te Amsterdam, dien hij thans het woord geeft.

Mijne Hoorders,

Dat ik de bespreking van een onderwerp als het onze eenigszins schuchter begin, zal U stellig niet verbazen. Wij betreden vanmiddag toch een terrein vol voetangels en klemmen. Wij zullen komen te staan voor de moeilijkheid van de grensafbakeningen, en indien het waar is dat ieder een dief in zijn eigen nering is, dan hebben wij al dadelijk, zoodra wij over terreinafgrenzing spreken, alle kans felle conflicten te zien oplaaien.

Daarbij komt nog, dat ik een enkele maal niet zal kunnen nalaten een opmerking te maken, die als critiek zou kunnen worden opgevat. Niet elke kring is in onze tijd zoo gemoedelijk, dat men critiek verstandig verdragen kan. Maar ik vlei mij met de gedachte, hier in het milieu der geestelijke volksgezondheid rustig een beroep te mogen doen op Staring's versje:

Sluiten