is toegevoegd aan uw favorieten.

Karakterkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de waarderichting die voor dit karakter kenmerkend is. Hij erkent bovendien nog mengvormen, bij welke nu eens deze, dan weer die richting de leiding neemt bij het bepalen van de interesse en de intentie.

Spranger komt zo tot het opstellen van 6 typen. Ik volg hierbij de beschrijving, die H o f f m a n n er van geeft.

I. De oeconomische mens

Deze mens is steeds vervuld van zeer practische idealen. Hij let niet zozeer op de waarde van het handelen zelf, als wel op het nuttig effect dat dit handelen voor hemzelf heeft.

Hij beoordeelt alles slechts naar de bruikbaarheid en de oeconomische waarde. Daarbij is hij zeer egocentrisch, alleen zijn eigen leven boezemt hem belang in. Zijn medemensen interesseren hem alleen voorzover ze direct nut voor hem hebben. Hij beoordeelt ze naar hun werkkracht en hun prestaties.

Deze practische instelling tegenover het leven maakt 't hem mogelijk veel te bereiken. Hij wenst rijk te worden, om daardoor zijn macht te vergroten.

Wanneer dit type overgaat in zijn extreme vormen ontstaat enerzijds de figuur van de verkwister, die egoïstisch alles te zijnen bate verbruikt, en anderzijds de gierigaard, die aan het bezit de hoogste waarde in zijn leven hecht en daarvoor zijn ziel en zaligheid over heeft.

II. De theoretische mens

Deze is in heel zijn streven en denken op de objectiviteit gericht. Hij kent slechts de hartstocht van het zuivere kennen, alle gevoel en vrees en hoop en liefde is voor hem slechts iets dat hem van zijn uiteindelijk doel verwijderd houdt. Door zijn zuiver theoretische houding staat hij hulpeloos tegenover het practische leven. Zijn eerzucht en zijn machtsbegeerte zijn er op gericht de wereld met zijn verstand te beheersen. Hij is geneigd tot