Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE „ORDE VAN DEN ZWAAN"»

Het onlangs voor het Bilderdijk-Museum aangekochte miniatuur-portret, waarvan een reproductie bij deze verslagen is gevoegd, viel niet terstond zoo gemakkelijk en zeker te identificeeren als voor enkele jaren de afbeelding van den dichter op zijn sterfbed. Daar immers gold het een uit de literatuur over Bilderdijk bekend schilderstuk, van een bekenden schilder, en waarnaar men al vroeg een gravure had gemaakt, die tot de bekendste portretten van den dichter behoort; alleen wist men sinds driekwart eeuw niet meer, waar het gebleven was, zoodat men ten slotte toch was gaan twijfelen, of niet het kleine, goed geschilderde maar heel weinig uitgewerkte stukje, dat zich in het Museum bevond, het bedoelde portret zou zijn, waaraan Velijn dan in zijn gravure ettelijke bijzonderheden ter verfraaiing moest hebben toegevoegd. De hervinding helderde alles met één slag op: het kleine stukje zal de eerste, bewogen, schets zijn uit de sterfkamer, de groote schilderij de rustige uitwerking daarvan in het atelier (Vgl. Wap, Bilderdijk 147, 139). Velijn had niets gedaan, dan dit keurig na-graveeren.

Hier lag het geval anders. Niemand wist van zulk een miniatuur, de maker is onbekend, den tijd moet men gissen uit de kleedij, een gravure ervan zag nooit iemand. En onder de door Bilderdijk zelf in dicht of ondicht vermelde portretten scheen het niet aan te wijzen.

Was het Bilderdijk wel? Want groote gelijkenis met de verschillende andere portretten vertoonde het op het eerste gezicht eigenlijk ook niet. Dat bij nauwkeurige vergelijking (men vergete daarbij Velijn's gravure van den doode niet) de typische overeenkomsten zich gingen vermenigvuldigen, vaagde den twijfel weer weg; maar toch; autosuggestie is in zulke gevallen niet geheel onmogelijk, eenige steun door objectieve gegevens zou niet onwelkom zijn. En die waren er. Allereerst de herkomst; onze secretaris heeft daarvan al gesproken. Bij de familie, die het tot voor zeer kort bezat, stond het volstrekt vast: het was Bilderdijk, omdat zij het van hun predikant en

Sluiten