Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan zilvere banden, en vive le Geux daarop gesneeden: en kleeden zig, op dat het een na 't ander waare, in ascligraauw Laaken 1). Kort daar na liet de Hertog van Aerschot, aan 't beeld van sint Maria van Hal, in Henegouwen een Bedevaart doende, eenige Lieve Vrouwe beeldekens naar dat beeld van Hal gemaakt, en op zilvere penningen uitgedrukt, aan den hoetbant hegten: Insgelyks deeden ook zyn Dienaars , die hen tegens de Geuzen kanten wilden, ten blyk dat 2y aan de Roomsche Kerk verbonden waren. Zig met dit eieraad te Brussel vertonende, kreegen zy strak veele navolgers, 't Welk de Landvoogdesse in die gesteltheid der zaken zo aangenaam was, dat zy 'er den Paus Pius, de Y. over schreef, en te weeg bragt, dat hy deeze penningen naar de wyze der Roomsche, Kerke heeft gewyd, en den genen die ze droegen, zonder onderscheid, aflaten vergunt. Hier van nam het gebruik der gewyde Medalien, zyn oorsprong onder de Roomschgezinden 2).

Om nu den Koning 't verzoek der Edelen, en een ontwerp van verzagting der Plakaaten, door last der Landvoogdesse op papier gebragt, voor te dragen , en voorts van alles bescheidentlyk te verwittigen, vond men geraden Joan van Glimes Markgraaf van Bergen, en Floris van Mommoranci Heer van Montigni, naar Spanje te zenden, die daar een ongelukkige boodschap deeden, en nooit weder keerden 3). 'tVoorzeide ontwerp van matiging, werdt ook aan de Staten en Geregtshoven der byzondere Landschappen toe gezonden, om hun inzigt en goeddunken daar op te hooren. Maar in 't vorderen hunner stemmen en bedenkingen , werdt met loosheid gehandelt. Men schreef van de Gerigtshoven der byzondere Landschappen , om de vergade-

1) Meteren, II. Boek, bl. 41. Vers. Bor, II. Boek, bl. 6 '. [43]. Strada de Bello Belgic. Lib. V. pag. 189. Hooft, bl. 78.

2) Strada, de Bello Belg. Lib. V. pag. 189, 190. Hooft, III. Boek, bl# 106, 107.

3) Meteren, II. Boek, bl. 42. Hooft, III. Boek, bl 79, 80. Vergeleken bl. 158, 185.

Sluiten