Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daar van een aanvang binnen Utrecht te maaken. Dit besluit werdt, by d'Algemeene Staten niet dan, by voorweten en believen van den Raad van Staate en beiden de Stadhouders, den Prinse Maurits, en den Grave Willem van Nassau, genomen. Maurits verzeld van agt Gemagtigden, verscheen in 't einde van Hooimaand des Jaars 1618 binnen Utrecht, en voerde het afdanken der Arminiaansche knegten gelukkig uit 1). Hier op volgde den vierden van Oogstmaand de verandering in de Regeering bestaande uit veertig Raaden, die, daar zy te vooren 's Jaarlyks pleegen te veranderen , nu voor haar leeven werden aangestelt 2). De nieuwe Vroetschappen hadden zo dra geen zitting genomen , of de Gereformeerden verzogten, en verkreegen de Buurkerk tot hun gebruik. Roelof Pieterzen , Predikant te Amsterdam deedt den zeevenden van Oogstmaand d'eerste openbare Predikatie met grooten toeloop, ook van buiten lieden, die in zulk een grooten getale van Amsterdam, en andere plaatzen. derwaarts kwamen, dat het aan Schuiten en Wagens ontbrak om hen te voeren, en aan herbergen, om hen, te ontfangen. Daar na beval de Vroedschap de Remonstranten dat ze den Dom de Kontra Remonstranten zouden overgeven 3),

Zo groot een' verandering baande den weg in Holland, dat aldaar de Waardgelders in de byzondere Steeden by een scherp Plakaat afgedankt wierden; 't Plakaat belaste hun «de Wapenen af te leggen, uit hunnen eed en dienst te «scheiden binnen vierentwintig uuren; op straffe van het «zelve niet doende, daar over als Rebellen aan lyfengoed, «anderen ten voorbeelde, gestraft te worden 4).» Voorts doorreisde zyn Doorlugtigheid de Steeden, veranderende de Magistraaten, en liet 'er zommige gevangen neemen, die

1) Van Den Sande, VI Boek, bl. 80.

2) Groot Plakaat-boek van Utrecht, IIÏ. Deel, bl. 96. euz. Baudart, X. Boek, bl. 57.

3) Trigland, IV. Deel, bl. 1091. Brand, Hist. der Ref. II. Deel, XXX. Boek, bl. 819, 820.

4) Trigland. IV. Deel, bl. 1091. Brand, II. Deel, XXX. Boek, bl. 827, 828.

Sluiten