Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. ARTIKEL,

Van de kennisse Gods, uit de natuur en de H. Schriftuur.

Wy kennen hem door twee middelen. Ten eersten, door de scheppinge, onderhoudinge, ende regeeringlie der gheheele werelt: overmits deselve voor onsen ooghen is als een schoon boec, in welcke allen schepselen, groote ende cleyne, ghelijck als letteren zijn, Die ons de onsienhcke dinghen Gods, gheven te aenschouwen, namelijck. sijn eeuwighe Moghentheyt ende Godtheyt, als d'Apostel Paulus seght, Rom. 1:20. Welcke dinghen alle ghenoechsaem zijn om de menschen te overtuyghen, ende liaer alle onschult te benemen. Ten tweeden, geeft Hy hemselven ons noch claerder ende volcomelijcker te kennen, door sijn heylich ende Goddelic Woord: te weten, soo vele als ons van noode is in desen leven, tot sijnder eeren, ende de salicheyt der sijner.

V R A G E.

Waar iri bestaat des menschen hoogste geluk op Aarde ?

Antw. In de vrindschap en gemeenschap met God, volgens Psalm 33 : 12. Welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is: het volk dat hy zig ten erve heeft uitverkooren, waerom Augustinus zeer wel zeide, wat is God voor my indien hy niet myn God is!

Sluiten