Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goddelyke Schriften; maar deeze worden uitgemonstert als Apokryphe Boeken, welkers inhoud en leeringen verdagt en verdorven zyn.

Vrag. Zijn deeze Boeken inderdaad ende in waarheid onderscheiden van de Regelmatige Boeken des O. en N. Testaments ?

Antw. Ja.

1. In Beginsel. De H. Schrift heeft haar oorsprong uit God, 2 Tim. 3 : 16. Alle de Schrift is van God ingegeven. De Apokryphe Boeken zyn een verdorve werk van 's menschen handen. Spinnewebben die niet deugen tot klederen, Jes. 59 : 6.

2. In Aucteurs. De Kanonyke Boeken zijn beschreven van heilige mannen Gods, gedreeven zynde van den H. Geest, 2 Petri 1 : 21. De Apokryphe Boeken van zwakke menschen, die haar eige zwakheid en feilen in hun schryven erkent en beleden hebben, 2Mach. 15 : 39.

3. In Inhoud. De H. Schrift behelst de zuivere leer van Zaligheid en Godzaligheid. Zy is nuttig tot leeringe, tot wederlegginge, tot verbeeteringe, tot onderwyzinge die in de Regtvaerdigheid Gods is, op dat de mensche Gods volmaakt zy, tot alle goed werk volmaaktelyk toegerust, 2 Tim. 3 j 16. De Apokryphe Schrift is een zamenstel van menschelijke vonden, vol van veelerleie verdigtzelen, dwalingen en bygeloovigheden, als in 't vervolg blyken zal.

4. In Noodzaakelykheid. De Kanonyke Boeken mag en moet menieezen, Joh. 5 : 39. Onderzoekt de Schriften : want gy meint in dezelve het eeuwige leven te hebben, ende die zyn het die van my getuigen. De Apokryphe Boeken kan de Kerk wel leezen, maar niemand is 'er toe verpligt en verbonden.

5. In gezag en waardigheid. De H. Schrift verbind ons gemoed tot geloof en gehoorzaamheid, Jes. 8 : 20.

Sluiten