Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. Ja. Dit blijkt.

1. Dewyl hy andersints den Waaren God niet zoude gekent hebben; veel min in staat geweest zyn, om God op de regte wyze te kunnen verheerlyken.

2. Dan zoude onze kennisse veel volmaakter zyn, als de kennisse van Adam voor den val, 't welk met geen fondament kan gestelt worden.

3. Yeele dingen heeft hy gekent uit de Goddelijke openbaaringe, dewelke hy niet wist door zig zelve, als van de boom des levens, de wonderbaare scheppinge van zyn Egtgenoot uit een Ribbe van hem, etc. waar onder te regt de kennisse van God, als een in Weezen, en drie in Personen, gestelt moet worden: dies wy met de woorden van Epiphanius vrymoedig zeggen: Adam was geen Afgodendienaar, want hy kende God den Vader, de Zoon, en den H. Geest: Want hy was een Propheet, en wiste dat den Vader tot den Zoon gezegd hadde, laat ons menschen maaken.

4. Zegt iemand, de kennisse van den Drie-Eenigen God sluit in de huishouding der drie Goddelijke Personen, zo als ze voornamentlijk is werkzaam geweest, in de beschikkinge der Zaligheid des menschelijken geslagts, dat door de zonde van God vervallen was; hoedanig een kennis niet heeft konnen behooren tot den staat der Regtheid voor den val? wy zeggen, 't geschil is niet of Adam den Drie-Eenigen God gekent heeft, op dezelve wyze als wy God nu kennen door het Evangelium na den val; maar of hy waarlijk een God in Weezen, en drie in Personen gekent en gediend heeft. Dit laatste kan niet ontkent worden; dewyl den Drie-Eenigen God, Adams Schepper, Onderhouder en Wetgever was, die hy in deezer voegen moest kennen; zoude hy hem op de regte wyze lieven en gehoorzaamen.

Vrag. Wat vrugt zullen de gelovigen van deeze kennisse na dit leven genieten in den Hemel?

Antw. 1. Een volkomene kennisse van deeze verborgenheid, zonder onderwys, zonder middelen, zonder nevelen van donkerheid, Psalm 17 : 15. maar ik zal u aangezigte in geregtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigt worden met u beeld, als ik zal opwaken. Psalm 31 : 20. o Hoe groot is uw goet, dat gy weggelegt hebt voor de gene die u vree-

Sluiten