Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot God duidelijk uitgedrukt, Psalm 51 : 13. Verwerpt my niet van uw aangezigt, ende neemt uwen Heiligen Geest niet van my, Psalm 143 : 10. Leert my uw wel behagen doen: want gy zyt myn God: uwe goede Geest geleide my in een effen land.

2. Niemand heeft regt om zig de verwerving der Zaligheid aan te matigen, dan die deeze Zaligheid door den H. Geest werd toegeëigent. Alle vertroosting die niet den H. Geest tot haar oorspronk heeft, is bedrog, Rom. 8 : 9. Indien iemand de Geest Christi niet heeft, die komt hem niet toe. 1 Cor. 12 : 3. Ende niemand en kan zeggen Jesum den Heere te zyn, dan door den Heiligen Geest. 1 Joh. 3 : 24. Ende hier aan kennen wy dat hy in ons blyft, [namelyk] uit den Geest dien

hy ons gegeven heeft.

Vrag. Wat gelooft gy verder van den Heiligen Geest?

Antw. Dat hy ook aan de geloovigen gegeven word; dat hy haar door een opregt geloove Christus en aller zyner weldaden deelagtig maakt, haar troost, ende

Eeuwiglij k by haar blyft.

Vrag. Werdt de Heilige Geest aan de gelovigen

medegedeelt?

Antw. Ja. Volgens de menigvuldige Verbonds-beloften, Ezech. 36 : 27. Ende ik zal mynen Geest geven in het binnenste van u. Jes. 44 : 3. Want ik zal water gieten op den dorstigen, en de stroomen op het drooge: ik zal mynen Geest gieten op uw Zaad, ende mynen Zegen op uwe Nakomelingen. Cap. 59 : 21. My aangaande, dit is myn Verbond met haar, zegt de HEERE. Myn Geest, die op u is, ende myne woorden die ik in uwen mont geleit hebbe, die en zullen van uwen monde niet wyken, nog van den monde uwes Zaats, nog van den monde des Zaats uwes Zaats: zeit de HEERL, van nu aan tot in Eeuwigheid toe.

Sluiten