is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoude God de zonde goet keuren, en niet konnen straffen: Ook is die toelating geen ledig toezien, en maar slegts den zondaar te laten begaan: maar 't is een werkzame toelating.

a. Zo dat God de zonde niet verhindert, 't welk hy wel doen konde en ook somtyds doet, Gen. 20 : 6. Ende God zeide tot hem in den droom: Ik hebbe ook geweeten, dat gy dit in opregtigheid uwes harten gedaan hebt, ende ik heb u ook belet van tegen my te zondigen : daarom en hebbe ik u niet toegelaten, haar aan te roeren.

b. God komt voor, bepaalt, ende volhard met zyne kragtige invloed in den Mensche, in zyne bekwaamheden, ende in zyne beweginge, zo dat hy werken kan en werkt, zig kan bewegen, ende zig beweegt.

c. God laat occasien voorkomen, die de Mensche reo-t gebruiken zoude, indien hy Volmaakt was, ende nu nog verbonden is wel te gebruiken; maar door zyne verdorvenheid misbruikt hy die. Davids lust wierde ontsteken door het zien van Bathseba, 2 Sam. 11 : 2. Achabs toorn ontstak op het woord van den Propheet Elia, 1 Kon. 21 : 20. De begeerlykheden ontsonken zelfs door de wet. Iiom. 7 : 8. De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebodt, heeft in my alle begeerlykheid gewrocht.

d. God weigert regtveerdiglijk en vrymagtig zyne genade, als de Mensch in gelegenheid tot zondigen komt, en wil de Alensche nu tot zonde geneigt, geen kragt geven om de zonde te wederstaan; maar laat hem in zyne wangestalte, waar door hy bekwaam ende geneigt is allerlei zonden te bedryven, Jer. 16 : 13. Aldaar zult gy andere Goden dienen dag ennagt, om dat ik u gene GENADE zal geven.

e. God geeft door een regtveerdig oordeel, den zondaar over aan zyne eigene begeerlijkheden, en straft alzo zonden met zonden, Rom. 1 : 28. Gelyk het haar niet goet gedacht en heeft God in erkentenisse te houden, zo heeft ze God overgegeven in eenen verkeerden zin, om te doen dingen die niet betamen. 2 Thessal. 2 : 10, 11. Ende in alle verleidinge der onregtveerdigheid in de gene die veroien gaan: daar voor dat zy de liefde der waarheid niet

aangenomen en hebben, om Zalig te worden. Ende daarom zal haar God zenden eene kracht der dwalinge, dat zv de leugen zouden gelooven.

f. God laat de Duivel los, om al zyn kragt op een mensch e oeffenen, die hem dan door middel van zvne begeerlijk-

Opties voor uitsnede