is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toorns is, ende myne grimmigheid is een stok in haare hand. Of van zyn Lankmoedigheid, 1 Tim. 1 : 16. Daarom is my barmhertigheid geschied, op dat Jesus Christus in my, die de voornaamste ben, alle zyne Lankmoedigheid zoude betoonen, tot een voorbeeld der geene die in hem gelooven zullen ten eeuwigen leven. Of tot welstand der gelovigen , Gen. 50 : 20. Gy lieden wel, gy hebt kwaad tegen my gedacht, dog God heeft dat ten goede gedagt, op dat hy deede gelyk het ten deeze dage is, om een groot volk in 't leven te behouden.

Vrag. Dit is voorwaar een verheeven leerstuk en moeilijk om te verstaan, wat staat ons hier voorzigtig te myden ?

Antw. Ydele nieuwsgierigheid. Wy mogen 't geene God boven het bereik van ons Mensehelyk verstand in deezen doet, niet curieuselyk onderzoeken: Want hy doet groote dingen, die men niet onderzoeken kan: Wonderen, die men niet tellen kan, Job 5:9. Het geen dat verre af is ende zeer diep; wie zal dat vinden? Pred. 7 : 24. Alle vromen roepen uit eenen mond: De kennisse is my te wonderbaar: zy is hooge, ik kan daar niet by, Psalm 139 : 6.

Vrag. Hoe hebben wy ons dan in deezen te gedraagen?

Antw. De Belydenis zegt,

1. Eerbiedig en bedagtzaam. Dat wy aanbidden met alle ootmoedigheid ende eerbiedinge, de regtvaerdige oordeelen Gods, die voor ons verborgen zyn: Dit is de praktyk der Heiligen, Psalm 86 : 7. Uwe geregtigheid is als de bergen Gods, uwe oordeelen zyn een grooten afgrond. Psalm 119 : 137. Iieere, gy zyt regtvaardig , ende elk een uwer oordeelen is regt.

2. Vergenoegt en wel te vreede dat wy leerjongers Christi zyn, om alleen te leeren 't geene by ons aanwvst in zyn woord, zonder deeze paaien te overtreeden, Deut. 29 : 29. De verborgene dingen zyn voor den Heere onzen God : maar

Opties voor uitsnede