Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrouwt, ende vleescli tot zynen arm stelt, ende wiens herte van den Heere afwykt. Gezegent daar en tegen is de man, die op den Heere vertrouwt: en wiexls vertrouwen de Heere is, Jerem. 17 : 5, 7.

3. Hy is neederig en dankbaar onder al het goede dat hy geniet. Hy zeit de Heere heeft hem dit en dat gegeeven. en "dat zomtyts zo opmerkelijk, onverwagt, en op zulk een ver w onderin gswaardïge wyze, dat hij met David verlegen word, Psalm 116 : 12. Wat zal ik den Heere vergelden, voor alle zyne weldaden aan my beweezen. Met Jacob betuigd, Gen. 32 : 10. Ik ben geringer dan alle deze weldadigheden ende dan alle deze trouwe, die gy aan uwen knegt gedaan hebt: want ik ben met mynen staf over deeze Jordane gegaan, ende nu ben ik tot twee

heiren geworden.

4. Komt hy in kruis, hy houd zig stille onder de wille Gods. Hij twist nog murmureert niet met den Heere, en buigd zyn hals onder het juk der kastydinge. 't Is goet voor een man, dat hy het juk in zyner jeugd draagt, Klaagl. 3 : 27. De Heere is vrymagtig. Ily verdedigt zyn vrymagt, tegen alle die God na de Kroon steken. Dies wil hy ook geerne in zyn bestellinge berusten, Psalm 39 : 10. Ik ben verstomt, ik zal mynen mond niet opdoen, want gy hebt het gedaan.

5. Ziet hy voor uit, wat hem nog overkomen kan. Hy wenteld zyn weg op den Heere, weetende

a. Dat God zyn Vader is, die hem teeder bemind en in eeuwigheid niet vergeeten zal, Jes. 49 : 15, 16. Kan ook een Vrouwe hares Zuigelings vergeten, dat z> zig niet en ontferme over den Zoone hares buiks, of schoon deeze vergaaten, zo en zal ik doch uwer niet vergeeten. Ziet ik hebbe u in de beide handpalmen gegraveert: uwe muuren zyn steets voor my.

b. Alle Schepselen zyn de zyne, en worden bedwongen door zyn hand. Zy konnen zig tegen Gods kinderen niet

verzetten. Willen zy vloeken, zy moeten zegenen. Willen

zy lasteren, zy moeten pryzen. Willen zy dooden, zy moeten kussen, als God wil dat zy het doen. Want daar is geen tooverye tegen Jacob, noch waarzeggerye tegen Israël, Num. 23 : 23. Wat zullen wy tot deeze dingen zeggen, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zyn, Rom. 8 : 31.

Sluiten