Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te blvven, wilden ook kennen 't geen haar ongelukkig zoude maken : Die vrolijk in het Paradys konden leven, en daar na in den Hemel, zoeken voor haar en hare nazaten de plaatze der rampzalige duisternisse: Die onbedorven waren geschapen, bederven haar zeiven en ons geheel-al: Zo dat onze natuur door haar bedorven is, dat wy onbekwaam tot eenig goed, en geneigd tot allen kwaade zyn, Jer. 2 : 21. Ik hadde u dog geplant eenen edelen wynstok, een geheel getrouw zaat: hoe zyt gy my dan verandert in verbasterde ranken eens vreemden wynstoks.

.-. Vrag. Maar is 't regtvaerdigheid in God, dat hy om de overtreding van den Mensch, het gantsche Menschdom straft?

Antw. 1. Dit is een inwerping van het verdorven verstand, 't welk vyandschap tegen God voert. Hy kent zegt de vermaarde Witzius, de Opperste Majesteit niet ter deeg, nog deszelfs allerzuiverste en met zig in alles overeenkomende heiligheid, die Gods handelingen, zyn oordeel ên redekavelingen onderwerpt en God in t regt betrekt als of hy misdeed, en teegens billijkheid met den mensch handelde. Zulks zoude geen Aardsvader in zyn zoon, geen Koning in zyn Onderdaan, geen Heer in zyn knegt verdraagen. En zouden wy wormpjes ons zo veel vermeten, omtrent de Regter der gantsche Waereld I Adam was onze Vader en wy zyne kinderen, die in dit Verbond begreepen waren : Adam stont als hooft van 't gantsche Menschelijke Geslacht, in wiens volstandigheid of \ al het gantsche Menschdom of staan of valllen zoude. Zo dikwijls dan het verdorven vleesch durft tegensnateren de wegen des Heeren zyn niet regt. Even zo dikwyls moeten wy het zelve toeduwen. Ja, maar uwe weegen zyn niet regt, Ezech. 18. 25.

2. Indien Adam zynent en onzent weege, in de voorwaarde van het Verbond was blyven staan; indien hy het loop-perk zyner beproevinge ten einde geloopen hebbende, in het goede was bevestigt geweest, en wy zyne nakomelingen met hem: Indien wy verzadigd zynde van de lekkernyen des lieven leevens, in het Paradys, te gelijk met hem tot de vreugde des Hemels waren opgenomen, niemand zoude geklaagd hebben, dat hy in het hoofd van het Menschelijk geslagt ware gereekent geweest: Een

Sluiten