Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dag is, die U reeds den ouderdom van vijftien jaren zal doen „bereiken.

„Wij verblijden ons met dankbaarheid aan God over uw leven „en uwe gezondheid; met genoegen en deelneming denken wij „aan de eer en onderscheiding die U als belooning van vlijt en „goed gedrag zijn toegewezen gelijk ook aan zoovele beleefdheden die Gij bij de vrienden Hoffman en andereen geniet') „en wij houden ons verzekerd, dat Gij op dezelfde wijze, zult „voortgaan alles wat in uw vermogen is, aan te wenden om de „achting en genegenheid van een ieder tot wien gij betrekking „hebt te verdienen. Maar wij denken ook dikwijls en nu in het „bijzonder aan de gevaren en verleiding die met uwe jaren toenemen en te meermalen hebben wij den schadelijken invloed „van slechte voorbeelden en vooral van verkeering met dezelve „op jongelingen met het beste hart en den besten aanleg tot hun „ongeluk waargenomen, dan dat het ouderlijk hart ten deze „opzigte zonder zorg zou kunnen wezen en wij bidden God, dat „deze plechtige dag ook U bij dat gevaar bepale en U niet „alleen versterke in het heilige voornemen om altijd en in allen „gevalle, God voor oogen te houden, maar ook het belang doe „gevoelen om te dien einde altijd op uwe hoede te wezen en „het lezen van goede boeken maar vooral het dagelijksch gebed „niet te verzuimen. Hierdoor lieve Willem zult gij veilig kunnen „voortgaan op den weg die U is aangewezen; aan de bevordering „van uw waar geluk met vrucht werkzaam wezen en wij zullen „ons bij voortduring met U verblijden.

„Wij hopen dat Gij morgen uw verjaardag op Vrijheidslust „zult mogen passeeren. Tegen 5 uren zullen wij uwer met een „glaasje calabrischen wijn gedenken."

De rede waarmede de jonge Groen zes maanden later in de Pieterskerk van de school afscheid zou nemen om naar de Academische lessen te worden bevorderd en waarin hij zou aantoonen dal Cicero in diens raadslagen en handelingen steeds overeenkomstig

1) Johan Frederik Hoffman, geb. te Rotterdam 16 Febr. 1717 er aldaar overleden 27 Febr. 1777, was gehuwd geweest met Sophic Caan, een tante van Mevrouw Groen. Zijne nakomelingen woonden op „Vrijheidslust" onder de Bildt bij Utrecht.

Sluiten