Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,deze contra-revolutionaire felheid ben ik niet mede gesleept. „Van waar dit? — In de geheele oudheid was mijn lievelingsauteur, Plato. De lezing en herlezing zijner Dialogen heeft mij „gevrijwaard tegen de overrompeling eener zeldzame genialiteit „Christenwijsgeer, is het tegendeel van Sofist, maar het apodictische van Bilderdijk geleek naar Sofistischen trant. Veel en „daaronder ook het geüsurpeerde van schitterende reputatiën, „heb ik van hem geleerd; maar de toon van eigen onfeilbaarheid gaf mij, bij het herdenken aan de dialogen der Atheensche „Academie tegen de overmacht, ook van zijn Ipse dixi een „uitstekend en gansch niet overtollig behoedmiddel aan de hand." ')

In het voorjaar van 1822 bleek de jonge man wat veel van zijne krachten te hebben verlangd, ondanks alle goede voornemens om den boog niet al te scherp aan te zetten en zich wat ontspanning te gunnen. Doctor Groen was daarvoor steeds van den aanvang af bevreesd geweest, hoezeer ook over den loffelijken ijver van zijnen zoon in zijn schik, 2) en Henri Hoffman had nog in het najaar van 1821 geschreven: „Fremery „loge ici depuis mardi passé huit jours; il semble se porter assez -,bien moyennant une bonne dose de quinquina qu'il prend jour„nellement; il partage votre opinion è. 1'égard de I'étude et ne „s en trouve pas mal, il me semble aussi que vous deux pouvez „aisement interrompre une étude tróp assidue et prendre quelque „recreation sans devoir craindre de quitter la place que jusqu' „ici vous avez si bien remplis entre vos contemporains d'étude".

1) Ned. Ged. 2e Deel. 1873. Zie ook aldaar pag. 255.

In de „Nederlandsche Gedachten" van Dinsdag 10 January 1832, maakte hij van B. s dood slechts met de volgende woorden melding, na er op gewezen te hebben dat Frankrijk s letterkunde nooit gunstig op het Nederlandsche volkskarakter gewerkt heeft.

„Nederland's eigene, oude en nieuwe, letterkunde houdt schatten in ; schatten, waarvan „de waarde nog te weinig, wij zeggen niet buiten s'lands, maar ook hier te lande wordt „gekend. Bij meenigeen kwam deze gedachte voorzeker met verdubbelde levendigheid „op, toen hij het afsterven van den grijzen Bilderdijk, dat sieraad, dat wonder van het „Vaderland vernam. Christenwijsgeer en dichter is hij, meer dan een halve eeuw, bij „de schier algemeenen afval, van Nederland als 't ware de vertegenwoordiger der goede „beginsels geweest: hij heeft op de rots gebouwd, terwijl bijna iedereen bouwde op het „zand; en misschien zouden wij menige ramp zijn ontgaan, indien men even scherp „op zijne waarschuwingen en lessen als op zijne gebreken en dwalingen had eelet."

2) Dr. Groen 23 Febr. 1820.

Sluiten