Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. d. Palm en een weinig in de Pandekten gelezen hebbende kwam Sebald Rau mij bezoeken en wij wandelden samen Boerhavn om. Na den eten adsisteerde ik bij de defensie van Wopke Brouwer met wien ik aan het Haagsche Schouw thee dronk. Hij vond dat het eene mooie dissertatiestof zoude wezen het onderscheid der delicta publica et privata te behandelen. Om 1 /2 uur kwam ik te huis en las onder anderen met ongemeen genoegen in het werk van Savigny over de bevoegdheid onzer tijden tot het maken van wetboeken.

4. Ik las in de Pandekten en in Savigny. Om 1 1 '/2 uur kwam Fremery bij mij; om twaalf ging ik naar het Leesmuseum ; om /2 een met de schuit naar den Leidschen dam, van waar ik naar s Hage wandelde. Mijne zuster en mijn zwager waren van Rotterdam gekomen om eenige dagen te blijven. Ook dineerde bij ons jufvr. Sandberg. Na den eten wandelden wij in het Bosch, deden bij nicht Caan een visite en voor het souper schaakte ik nog eenige partijen met Marie. ')

5. Mijn eerste werk was Papa met zijn verjaardag te feliciteren. Ik ging bij den Heer Delprat2) ter kerke, die, naar aanleiding van Prediker 7 vers 14.: Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds ziet toe: want God maakt ook den een tegenover den ander, te oorzake, dat de mensch niet zou vinden iets dat na hem zal zijn", ons eene preek deed waarvan het mij zeer speet, dat 's man's zachte uitspraak mij slechts eenige fragmenten liet aanhooren. Na de kerk kregen wij bezoek van freule Betje Rengers, Neef van Doeveren, Nicht van Poelien, 3) en Nicht Engelman. Toen dat

I) Zijn zwager Hoffman,

4 ? Cu,iB7lime Her Marie Delprat geb- te s'Ha?e 2 Nov. 1791 overl. te Rotterdam 4 Jan. '871 waar hij tot aan zijn emeritaat in 1850, sedert 13 Maart 1826 predikant was bekend door zijn historische geschriften en belangstelling in het L. O.

De familie Groen was met dit aanzienlijk Dortsch koopmans geslacht zeer bevriend.

Jb ï2 1 II7^" . ;nen, P°eIien' heet van Nuiand en Rijsoord

geb. i2 July 1769 overl. 10 Jan. 1829) schreef dr. Groen 1 Febr. 1830 -

„Hoe weinig wij rekenen kunnen op de duurzaamheid onzer genoegens in dit leven

„dïarvan hebben wij wederom een treffend bewijs ondervonden in den zoo onverwagten

„dood van een mijner oudste en beste vrienden van Poelien van Dordt. In Dec. bii

„geletenheid eener buitengewone vergadering der Prov. Staten was hij met zijn vrouw

„L7L - °gC Cn Wafen W:j g,eZOnd en ver8caoegd bij elkander en juist zes weken „nadat hij was teruggegaan is hij begraven."

Sluiten