Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Strafrecht tot en met deel 30. Dit overzicht is, voorzoover het te vinden was in de eerste 20 deelen, door de redactie van het Tijdschrift verzameld en uitgegeven in 1910 onder den Titel: Het Wetboek van Strafrecht, Rechtspraak en Nederlandsche literatuur tot 1 Maart 1910. Ook vindt men de jurisprudentie op het Wetboek van Strafrecht, uitgegeven door Belinfante, met vier supplementen, waarvan het 2e, 3e en 4e is bewerkt door Hulshoff, loopende tot 1 Januari 1920. Ook Noyon heeft een beknopte opgave van de rechtspraak gegeven, voor zooveel den Hoogen Raad betreft, in „Het Wetboek van Strafrecht opgehelderd door de jurisprudentie van den Hoogen Raad", waarvan de 2e druk in 1914 verscheen.

Een halfmaandelijksch overzicht der rechtspraak, dus ook der strafrechtelijke, geeft de „Nederlandsche Jurisprudentie met bijbehoorend register volgens kaartsysteem; het werk verschijnt sedert 1912.

Voorts vindt men talrijke vonnissen opgenomen in het Weekblad van het Recht, waarvan thans de 86e Jaargang verschijnt.

e. VanSwinderen behandelde het huidige Strafrecht in Nederland en in het buitenland in „Het hedendaagsche Strafrecht in Nederland en in het buitenland, 2 dln., 1889 en meer uitvoerig in „Esquisse du droit pénal actuel dans les Pays-Bas et a 1'Etranger", waarvan reeds 10 deelen verschenen zijn.

2. Onder de buitenlandsche schrijvers komen voor alles in aanmerking de Duitsche en de Fransche. Onder de Duitsche schrijvers noemen wij, voor zooveel de leerboeken betreft: Von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, de 23e druk verschenen lrTT921, is bewerkt door Eberhard Schmidt; Meyer, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, de 8e druk, bewerkt door A 11 f e 1 d, verscheen in 1921; M. E. May er, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, 1915. Een commentaar schreven vooreerst Frank, das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich; de 15e druk is ten deele verschenen in 1923, het tweede gedeelte (dat het eerste' gedeelte van het werk bevat) is ter perse. Voorts schreven Ebenmayer, Lobe en Rosenberg Das Reichs-Strafgesetzbuch, 2e druk, 1922, eveneens een commentaar. Eindelijk wijzen we op d&ës werken voor de wetenschap van het Strafrecht van groote beteekenis, n.1. B i n d i n g's Die Normen und ihre Uebertretung, Bd. I, 3* druk, 1916, Bd. II, 1* helft 2e druk, 1914 en 2<= helft 1916, Bd. III, 1« druk, 1918, Bd. IV, 1919; Beling's, Die Lehre vom Verbrechen, 1906.

Een overzicht van de Duitsche Jurisprudentie geeft o.a. Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, sedert 1880.

3. Onder Fransche schrijvers noemen we in de eerste plaats

Sluiten