Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sociologie der moraal (voor zoover deze ook sociale handelingen normeert)? Niets.

Mist derhalve de sociologie van het recht een juiste afbakening van haar terrein van dat der sociologie op het gebied van andere ordeningen, dan mag aan den bestaansgrond eener sociologie van het recht ernstig worden getwijfeld. Niet, alsof hare denkbaarheid in het afgetrokkene in twijfel wordt getrokken, maar wel hare verwezenlijkingsmogelijkheid.

Rechtssociologie is slechts mogelijk in zeer enge verbinding met sociologie der zeden, der moraal, der religie enz.. Kortom, rechtssociologie, als zoodanig en in den zin als Ehrlich haar blijkbaar voorstelt, is praktisch onmogelijk.

Een Grundlegung eener sociologie der Werte zal noodzakelijk een anderen weg moeten inslaan, dan Ehrlich deed. In plaats van deze consequentie, zooals thans geschied is, aan den lezer over te laten — behoort een Grundlegung veeleer zelf aan te geven, dat door haar alzijdig het zijn van normen, d.w.z. het gelden, wordt vóórondersteld en dus aanvaard. Voor den lezer zou dan meer klaarheid hierover zijn verkregen, dat een Grundlegung der sociologie van het recht, het recht als zoodanig en evenzeer een wetenschap van dat recht als zoodanig onaangetast laat.

Tevens zou het hem dan allicht gemakkelijker vallen, om te midden van het marktgeschreeuw en het lawaai, waarmede Ehrlich, Kantorowicz e. a. hun producten op de wereldmarkt der gedachten aanprijzen, knollen van citroenen te onderscheiden. Een van die knollen, zoo moge uit het voorafgaande gebleken zijn, is Ehrlich's Rechtssociologie en hare Grundlegung.

Sluiten