Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. 5. 12.

de luyden van sijnen tijdt, datse hare herten niet en souden verherden : om dat, namelick , de gantsche schuit der wederspannigheydt steeckt en kleeft in de boosheyt der menschen. Maer daer uyt wordt sottelick besloten , dat het hert sich selven buyghen kan naer 1) beyde zijden, 't hert, seggh' ick, welckers voor-bereydingh van Godt komt. De Propheet seydt: Ick hebb' mijn hert geneygt om uwe geboden te bewaren: te weten, om dat hy met lust, en met een vrolicke genegentheydt des gemoets hem-selven Gode hadd' overgegeven : en evenwel en roemt hy niet dat hv selve zy d'Autheur van die gheneghenth'eydt, dewelck' hy bekent te zijn een gave Godts, ghelijck te sien is in den selvigen Psalm. Derhalven moet de vermaninge van Paulus vast gehouden werden, daer med' hy den gheloovighen bevel gheeft, dats' hare Phiüp. 2. 12. saligheydt sullen wercken met vrees' en beven, om dat het Godt is die in haer werckt het willen en wercken. Hy belast haer wel te wercken, op datse de traegheydt des vleeschs niet en souden toe-geven: maer als hy hen vrees' en sorghvuldigheyt gebiedt, soo verootmoedight hy hen alsoo, datse ghedencken moeten , dat dat selvige , 't welck haer geboden wordt te doen, is een eyghen werck Godes. Waer mede hy klaerlick uytdruckt dat de gheloovigh' (om soo te spreken) op lydelicke wijse 2) wercken, ten aensien dat hen de macht uyt den Hemel toe-ghedient wordt, op datse haer selven gheen dingh en 2. Petr. i. 5. souden toeschrijven. Daerom als Petrus ons vermaent, dat wy by 't geloove deught voegen souden, so en geeft hy ons niet de tweede plaets in het wercken, als of wy yets deden op ons eyghen handt, maer hy maeckt alleen de luyheyt des vleeschs wacker, door dewelck' het gheloove selfs gemeenlick verstickt wordt. Hier toe dienen oock dese woorï.Thess.5.19. den van Paulus: En bluscht den Geest niet uyt, want de traegheydt bekruypt nu en dan den gheloovigen: indiense niet en wert bestraft en gebetert. Maer indien nochtans yemandt daer uyt wil besluyten dat de bewaringh van het aengheboden licht staet in haer goedt-duncken, soo sal sijn onverstandt lichtelick wederleyt worden. door dien dese selvige neerstigheyt, die Paulus vereyscht, alleen van Godt komt. Want ons wordt doek dickwils bevolen dat wy ons selven van alle be2 Oor. 7. 1. smettingh sullen reynighen, hoewel de Geest sich selven alleen het werck der Pleylighmaking toe-eyghent. In somma, 't is openbaer en bekent uyt de woorden van Joannes , dat op

1) op. 2) lijdende.

ons by manier van toegevingh overgeset wort,

't geen Godt alleen toebehoort: Maer die, ï ioan. 5.18. segt. hy, uyt Godt geboren is, bewaert hemselven. De voorstanders van den vrye-will'

grijpen dit woordt aen, als of wy ten deele door Godes, en ten deele door ons' eygene kracht bewaert wierden , en even eens als of wy dese selvige bewaring, daer van d'Apostel ghewach maeckt, niet en hadden uyt den Hemel. Daerom bidt oock Christus den Vader ioa«. 11. 19. dat hy ons beware van den quade. En wy weten dat de Godtvruchtighe, wanneerse tegen den Satan strijden , door geen andere dan door Godes wapenen d'overbandt bekomen.

Dit is oock de reden waerom Petrus, als hy ï.Petr. 1.22. ons gheboden heeft onse zielen te reynigen in de gehoorsaemheydt der waerheydt, terstont tot verbeteringh daer by voeght : door den Heylighen Geest. In somma, hoe gantsch nietigh alle menschelicke krachten zijn in den | (p- 122.) geesteheken krijgh, dat wort van Joannes i- Ioan- 3-9kortelick aenghewesen, wanneer hy leert dat zy 1) die uyt Godt geboren zijn, niet en konnen sondigen, overmidts het zaedt Godts in

haer blijft. En hy geeft elders dese reden, om dat ons geloof d'overwinningh is, het welck de werelt overwint.

12 Daer wort nochtans uyt de Wet van Moses een ghetuyghnis voort ghebracht, 't welck seer schijnt te strijden teghen ons' antwoorde. Want nae dat hy de Wet verkondight hadde, soo betuyght hy den volcke aldus: Dit selve gebodt, het welcke ick u heden gebiede, dat en is van u niet verborgen , ende dat en is niet verre. Het en is niet in den Hemel: Want dit Woordt is seer na-by u: in uwen monde, ende in u herte, om dat te doen. Indien dese woorden verstaen worden ghesproken te zijn alleen van de gheboden soo bekenn' ick datse groot ghewicht hebben in dese saeck. Want ofschoon men met gheringhe moeyte kon aentoonen 2) dat alhier ghesproken wort, niet van de lichtigheyt die in't onderhouden, maer die in t verstaen ghelegen is, soo soud' evenwel daer in misschien oock alsoo eenige swarigheyt blijven. Maer ons wordt allen twijffel benomen door den Apostel, die dit klaerlick uytleyt, betuyghende dat Moses aldaer gesproken heeft van de Leere des Euangeliums. Indien eenighe wederstrevighe wil bevveeren, dat dese woorden van Paulus met gheweldt verdraeyt zijn, op datse tot het Euangelium mochten betrocken worden: al hoewel sulcke sijne vermetenheydt sonder godtloosheydt niet en sal toegaan, soo isser nochtans stof om hem sonder des Apostels authoriteyt te weder-

1) []. 2) geringh mocht actcgen.

Item. 5. 4.

YVeder-leggingh van een In-retlen ingebracht uyt MosesDeut.30 11 teghen devoor-

gaend' antwoort, die met d'authoriteyt des Apostels en met een sterek bewijs,

bevestight wort.

Rom. 10. 8.

Sluiten