Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. 8. 5'J.

en op d'overtredingh der Wet leydt altijdt de vloeck Godes. Daer en is oversulcks gheen reden om selfs d'alderlichtste boose begeerte te Lib. 2.de Bap- bevrijden van het oordeel des doodts. Als wy tismo contra sonc}e w|[len weerdeeren en wegen, seght

Douat. cap. o. . , i ï • i

iiugustinus, soo en laet ons geen bedriegnlicke schalen en ijckers daer toe gebruycken , om daer aen te hangen en te weghen 't gheen wy willen en soo wy willen naer ons eyghen goedt-duncken, segghende: dit is swaer, dit is licht: maer laet ons de Goddelicke weeghschael halen en nemen uyt de Heylighe Schrifttuyr, als uyt de Schatkamer 1) des Heeren : en daer in vveghen en besien welck' het swaerste zv: iae laet ons niet weehen, maer

B- , i erkennen en aennemen 't ghewicht dat aireede

2. Doorhet van ,jen fjeere selfs ghewogen is. Maer wat Aposfci".IS de' de Schriftuyr ? Gewisselick wanneer PauRom. 6. 23. lus ghetuyght dat de besoldiginghe der sonde

is de doodt, so betoont hy dat hem dit vuyl en stinckend' onderscheydt onbekendt is geweest. En ghemerckt wy meer dan nae behooren tot gheveynstheyt genegen zijn, soo hadd' men dit liedeken, waer door de trage conscientien gestreelt en in slaep ghewieght worden, onghesonghen moeten laten.

3. Door d'au- 59. Och ofs' overleyden de kracht en Christus V™ beduydingh van dese woorden van Christus: Matth. 5. 19. Soo wie dan een van dese minste gheboden

sal ontbonden, ende de menschen alsoo sal gheleert hebben, [die] sal de minste ghenaemt

I worden in't Koninckrijck der Hemelen. Moe¬

ten sy niet onder de soodanige ghetelt worden, terwijl sy d'overtredingh der Wet also licht en kleyn durven maken, als of die den u' r'enMa6 doodt n'et verdient en hadde? Men hadde jeiteyt Godts* behooren te bemercken, niet simpelick en

alleen watter geboden wort, maer oock. wie hy zy die 't gebodt geeft, want in een yegelick' overtredingh sijner Wet, hoe kleyn die oock mochte zijn, wordt sijn authoriteyt, gesach en aensien verkortet. Dunckt het haer een geringe saeck dat Godes Majesteyt in eenigh dingh geschonden wordt? Daer beneffens indien de Heere sijnen wille verkiaert heeft in de Wet, soo mishaeght hem alles wat teghen de Wet ingaet. Sullense beweren durven 2) dat Godes toorn alsoo ontmant is dat de straffe des doodts terstondt daer op 5. Doorhet njel en SOude volghen? Godt self heeft daer

oordeel teghen , , , . . 1 i /•

de sond' nvt- van een klaer oordeel uyt-ghesproken (ingesproken. diense voor namen liever na sijn stemme te luysteren, dan de klare 3) waerheyt door hare dwase scherpvindigheden te verduysteEzech. 18. 2ü. ren^ De Ziel, seght hy , die ghesondight sal hebben, die sal sterven. .Insgelijcks t geen

1) Thresoor. 2) verdichten. 3) helle.

ick so stracks 1) by-ghebracht hebb' : De Rom. 6. 23.

besoldiginghe der son'den, is de doodt. Maer

dese lieden beweeren , .,dat^ even^dat selfste

't welck sy voor sonde bekennen, om dat sy

't niet en kunnen loochenen, nochtans de doot

niet ten verdient. Laet het dochjten minsten

eenmael tijdt met haer worden om wijsheydt

te leeren, 4 dewijl i datse tot noch toe meer

dan genoegh met de dwaesheyt ghespeelt

■hebben. Indiens' in haressufïerijen volherden ,

soo moeten de kinderen Godts soodanighe iey weder-leg-

dwaelgheesten laten drijven , en ondertusschen gin8h

voor vast houden , voor eerst, dat yeder sonde

doodtlick is, dewijl die is een wederspannig-

heyt teghen den wille Godts, waer door sijn

toorn | nootsakelick ontsteecken wort, en een (P- 162J

overtredingh der Wet, tegen dewelcke, son-

der eenigh uytsonderen , het oordeel Godts is

uyt-gesproken: Ten anderen, dat de sonden

der Heyligen vergevelick zijn , niet van wegen

haer natuyr en aert, maer om datse door de

barmhertigheyt Godts vergeven worden.,;

Het IX. Capittel.

Dat Christus, al hoewel hy onder de Wet den Joden is bekent gheweest, nochtans eerstin het Eiiangelium volkomentlick geoperibaert is.

Dewijl Godt aireed' in vorige tijden door Heylighe de reynigingen en offerhanden heeft wil- Jea^st len betuygen dat hy een Vader is, en oock den dagh van niet te vergeefs het uytverkoren volck ghe- ^trlo'ór heylight heeft voor hem-selven: soo is hy een duyster sonder twijffel als doe oock bekent geweest ^

in dat selvige beelt in het welck hy ons als ^eU(.ke"r ghco. nu met vollen glants verschijnt. Daerom is t penbaert onder dat Maleachi, nadat hy den Joden belast het Euangel,e hadde dats' op de Wet van Moses acht nemen en in d'oed'eningh der selver geduyrigh volharden 2) souden, (overmidts nae sijn doodt het Prophetisch ampt voor een sekeren tijdt soud' ophouden) terstondt daer op betuyght:

Dat de Sonne der gherechtigheydt sal opgaen. Malach. 4. 2. Met wplcke woorden hy te kennen geeft dat de Wet hier toe diende, namelick, om de Godtvruchtighe menschen te houden in de verwachting van den toekomenden Christus:

en dat nochtans door sijn komst veel meer lichts was te hopen. Daerom seght oock 1()L Jetr- lPetrus: Dat de Propheten ondervraeght en neerstelick ondersocht hebben van de saligheydt die nu door het Euangelium gheopenbaeryis: en dat hen te verstaen was gheglieven, datse niet voor hen selven, noch voor haren tijdt, maer voor ons bedienden

1) onlanghs. 2) uytherden.

Sluiten