is toegevoegd aan uw favorieten.

De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af, naast Jezus, Die opgewekt leeft in den hemel, 2 Kor. 11:2. Svv vftiv ') doet aan de ééne zijde denken aan het èv v/xlv van vs 12. Ook als Paulus spreekt van zijn persoonlijke verwachting, blijft hij apostel en verliest hij de gemeente niet uit het oog. Het persoonlijke leidt weer naar het werk. Maar er ligt ook in: God zal mij dezelfde heerlijkheid geven als u, n.1. die, waarop gij rekent. Waarschijnlijk hebben wij hier weer een toespeling op de hoofdstukken 10—13. Men heeft Paulus aangetast te Korinthe en feitelijk zichzelf ver boven Paulus gesteld. De apostel gaat van de Korinthiërs uit en zegt, ik zal dezelfde eer ontvangen als gij. Dat zet hen neer, terwijl het tevens Paulus' apostolische zorg voor de gemeente en zijn goede verwachting van haar openbaart. Als geheel gezien zegt vs 14, dat Paulus al het hier opgenoemde vasthoudt in het geloof; het stelt hem in staat te werken, ook te schrijven, als hij doet, ondanks allen tegenspoed.

15. Dat Paulus zorg draagt voor de gemeente, leert vs 15 met ra yaQ ndvxa ót vfiaq. Wij hebben hier de reden (•/«(>) van het avv vftiv. Waarom noemde Paulus in dit verband de gemeente ? Omdat alles, eigenlijk het geheel, § 234 b, ter wille van de gemeente is. Nu xavra ontbreekt, zullen wij xa Ttüvra zeer ruim moeten nemen en niet alleen laten slaan op wat in dit verband werd genoemd. Ta Tiavxa wijst naar alles, wat er op het gebied der genade bestaat. Paulus' apostelambt dient de Korinthiërs en zijn persoonlijke zaligheid maakt hij aan het heil der gemeente ondergeschikt, vgl. Rom. 9:3. Toch mag het daar niet bij blijven. De apostel maakt ernst met het xov &eov van vs 7. Ten slotte gaat het om de eere Gods. Waarom werkt Paulus ói' v/uaq? Opdat velen de heerlijkheid van den grooten Koning zullen bezingen. "Iva hier bepaald finaal. Paulus spreekt van het laatste doel van zijn werk. Van was in het verband geen sprake, de be-

teekenis is echter zonder meer duidelijk, daar het woord staande term is voor het zaligmakende genadewerk Gods in

3) Het groote verschil, dat er bestaat tusschen den reeds verheerlijkten Heiland en de nog op aarde toevende zondige Korinthiërs, belet het tweede avv in dezelfde beteekenis te nemen als het eerste. Dit tweede avv kan chronologisch worden genomen van den dag der dagen, maar dat ligt er toch eigenlijk niet in, beter is het aan saamhoorigheid te denken. Aan Paulus en aan de Korinthiërs wedervaart hetzelfde. Verkeerd is het êyeigeiv hier te nemen van redding uit doodsgevaar en Jiaotozavai van te Korinthe brengen. Dat is tegen Paulus' woordgebruik en past hier niet. Het punt is trouwens met vs 11 afgehandeld. Bachmann herinnert terecht aan de in het O. T. voorkomende gedachte, dat priesters en Levieten voor God staan, Deut. 10 : 8; 18 : 5. Vgl. ook J. Schneider. Die Passionsmystik des Paulus, Leipzig, 1929, bl. 67.