is toegevoegd aan je favorieten.

De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

8 : i—15. Algemeene aansporing om te collecteeren.

Het is voor het recht verstaan van hoofdstuk 8 en 9 gewenscht in het kort te herinneren aan de geschiedenis van de collecte voor de heiligen te Jeruzalem x). Blijkens Gal. 2 : 10 berust het houden van een collecte bij de heidenen, waaronder Paulus zou werken, op een afspraak gemaakt tusschen hem en Jakobus, Petrus en Johannes, toen dezen Paulus als heidenapostel erkenden. Dat men tot deze afspraak kwam, was niet vreemd. Immers reeds vóór de uitzending van Paulus hadden de Christenen te Antiochië, toen zij hoorden van den hongersnood, die komen zou, uit eigen aandrift gecollecteerd voor de broederen in Judea, waar de nood blijkbaar zeer zou worden gevoeld, Hand. 11 : 27 vlg.; zij hadden het gecollecteerde gezonden door bemiddeling van Barnabas en Saulus, Hand. 12 :25. Wanneer Paulus Gal. 2 de gemaakte afspraak vermeldt, voegt hij er aan toe o xal ifïxovóaöa avxö zovto jtoirjoai. De collecte is voor hem een eerezaak, die ten nauwste samenhangt met de vervulling van zijn apostolisch ambt, ja daar deel van uitmaakt. De gemeente van Jeruzalem was blijkbaar verarmd, èn omdat, toen de eerste gloed der liefde was geluwd, de verzorging der armen niet meer plaats greep op de bijzondere wijze van den eersten tijd èn door de vervolging van Stephanus en hetgeen daarna was geschied. Het recht om een collecte voor Jeruzalems armen te vragen berust op het feit, dat het evangelie van Jeruzalem is uitgegaan. Daarom is deze collecte in den grond der zaak evenzeer een collecte voor de kerk als een voor de armen, vgl. Komm. op 1 Kor. 16 : 1. Dit klemt te meer, als men bedenkt, dat de kerk te Jeruzalem niet veel uitgaven als kerk kan hebben gehad, omdat de gemeente in de huizen vergaderde om brood te breken, Hand. 2 : 46. De leden der gemeente moeten daartoe de gelegenheid hebben kunnen geven en moesten die blijven kunnen geven. Van de uitvoering der collecte door Paulus hooren wij 1 Kor. 16. Daar blijkt, dat de apostel de zaak den kerken van Galatia, die al tot de oudste heidenchristelijke kerken be-

l) Van de uitgebreide litteratuur over de collecte noemen wij hier, omdat zij ook bijzonder met 2 Kor. 8 en 9 rekening houden: Allo, Komm. 2 Kor., Excursus XIII, bl. 204 vlg.; A. van \ eldhuizen, Paulus als collectant, Stemm. v. Waarh. e. Vrede, I914> hl. 321