is toegevoegd aan je favorieten.

De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoopt door zijn beschrijving de gemeente van haar belagers los te maken 1).

13. 'H/ielq óè leidt de tegenstelling in, die zegt, wat Paulus doet. Wij zien hier, dat Paulus den tegenstanders ook een xavxao&ai toeschrijft, vgl. n : 18, maar het is onverstand en niet het ware Christelijke xavxao&ai, het roemen tot eer van God, vgl. io : 17. Paulus zal roemen, maar anders, niet siq ree ci/iszQa. "A/uzzqoq, ongemeten. Wanneer een roem zich uitstrekt tot het ongemetene, dat is practisch tot hetgeen niet gemeten kan worden, vgl. § 334, gaat hij ver boven de geoorloofde maat uit. Het roemen der tegenstanders heeft den verkeerden maatstaf zichzelf en daardoor feitelijk geen maatstaf. Zoo zal Paulus niet roemen, hij zal het doen naar de maat, welke God zelf aan en voor het roemen heeft gesteld, Rom. 12 : 3. Kavótv, regel. Een regel stelt een maat. Kara tov fiérgov tov zuvóvoq, overeenkomstig de door den regel gestelde maat. In dit geval beteekent de xavdtv dus een maat. Men kan met Bachmann tov xavóvog opvatten als genet, explicat. Mézyov tov xavóvoq zegt dan, dat wij hier niet met een gewone maat te doen hebben, doch met een maat, die het gezag heeft van een door God gestelden regel. Zoo is er ook overeenstemming met vs 16. Nu zouden we verwachten, dat Paulus tö fiétgov, dat xavdtv is, voor het roemen, zou omschrijven. Dat doet Paulus hier echter slechts tot op zekere hoogte, eerst in vs 16 vinden we een meer volledige omschrijving. Ov (attractie) mag niet op xavdtv worden betrokken. Juist om die verbinding, die het meest voor de hand ligt, af te snijden, voegt Paulus aan het slot nog fiérgov toe. De apostel zegt dus niet, dat God hem een xavdtv toebedeeld 2) heeft, maar dat God hem een fiézQov toebedeeld heeft, zij het, dat dit fiérQOv het karakter van een xavdtv draagt. Paulus wil dus zeer bepaald uitdrukken, dat het roemen zich aan een maat te houden heeft, en dat doet het ook, want het gaat niet als dat der tegenstanders eiq Ta a/isTQa. Hier (later wordt het anders, vgl. 11 : 18), zegt de apostel dus niet, dat hij ten aanzien van den inhoud, maar ten aanzien van de maat van het roemen van de tegenstanders verschilt. Hij onderwijst de Korinthiërs van stap tot stap en onderstelt, dat zij het eerst oog kunnen krijgen voor het matelooze in het roemen der Judaïsten. Dat het hier bepaald op de maat aan-

*) Cod D en een aantal andere voorheen tot de Westersche groep gerekende getuigen missen ov ovviaoiv fj^EÏg dé. Het is gelukkig, dat deze tekst krachtens de getuigenissen van codices enz. niet oorspronkelijk kan worden geacht, want de verklaring van onze plaats zonder de bedoelde woorden, zou heel moeilijk zijn, omdat ftezgovvzeg en ovyxgivovzes dan op Paulus zien. Windisch kiest op inwendige gronden voor den korten tekst. Men zie ook de noot bij Bachmann.

2) toebedeelen, zie op 1 Kor. 1 : 13.