is toegevoegd aan uw favorieten.

De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Jió trekt na ovv in het vorige vers een laatste conclusie uit het geheel, een slotsom, die Paulus' levenshouding aangeeft. Omdat de dingen zijn, als werd beschreven, heeft Paulus een welbehagen in zwakheden. Hij wil ze niet kwijt, omdat het werk van Christus er te beter door tot zijn recht komt. Naast de aofbèvsiai, die Paulus bij zichzelf opmerkt en waaronder we hier bepaald ook zijn zwakke lichaamsgesteldheid zullen hebben te verstaan, komen de dingen, die men Paulus aandoet en de nooden, waarin hij zijns ondanks komt. Schier al wat hier genoemd wordt, vindt in het voorafgaande zijn verklaring of toelichting. behandelingen uit de hoogte, mishandelingen, een groot kwaad in de schatting der Grieken; avayxai, nooden, b.v. op de reis, die bezwaarden, vgl. 6 : 4; óiiuyfioi, vervolgingen is zonder meer duidelijk, vgl. 4 : 9; 11 : 25; ozcvo-/(t>Qia, het in de engte worden gedreven, zoodat men geen uitweg ziet, de plotseling opkomende moeilijkheid, vgl. 6 : 4. Paulus laat heel zijn levenservaring in het kort aan zich voorbijgaan. Nu staat er nog bij vvteq Xqiozov, om duidelijk uit te spreken, dat den apostel al het opgenoemde in zijn dienstwerk overkomt en dat hij bepaald denkt, niet aan dingen, die iedereen kunnen overkomen, maar aan wat hem ten deel viel aan smaadheid om Christus' wil. Lietzmann, Heinrici, Windisch e. a. verbinden vjisq Xqiozov met evöoxój, omdat de analogie met vs 9 eischt, dat imeq Xqiozov de werking, niet het doel van het lijden aangeeft en het paradoxale evóoxö) verklaart. De werking is, dat Christus in het lijden sterkt. Waarschijnlijk is deze opvatting niet. 'Txsq Xqluzov staat te ver van evöox<ï> af en vervolging om Christus' wil is een Paulinische gedachte, Rom. 8 : 36; 2 Kor. 4:11. "Ozav drukt uit, dat steeds wanneer het eene zich voordoet, het andere ook aanwezig is. T&q maakt dezen zin reden van den vorigen. Paulus heeft welbehagen in zwakheden, omdat hij in zwakheden machtig is. Nu begon vs 10 met óió, volgt thans een zin met yaQ, dan moet de inhoud daarvan zakelijk gelijk zijn, aan hetgeen aan óió voorafging. Dat is ook inderdaad het geval. Het komt meer bij Paulus voor, dat hetgeen, waaruit hij eerst een conclusie trok, later als reden achteraan komt of dat hetgeen als reden werd gegeven, nog weer als conclusie volgt. Uit den aard der zaak krijgt de aldus tweemaal uitgedrukte gedachte bijzonderen nadruk. Dat hebben we ook hier, want de hoofdzaak is, dat Paulus krachtig is in den Heere, als hij zichzelf zwak weet. Juist in en door het lijden kan hij groote dingen doen door de kracht van Christus, Fil. 4 : 13; 2 Tim. 4 : 17. Zoo heeft dit laatste korte en krachtige zinnetje, al wordt het gegeven als reden van vs 9, ook zelfstandige waarde en geeft het Paulus' levenshouding aan.

1—10. In dit gedeelte brengt Paulus het vele, dat hij in 2 Kor. over het roemen geschreven heeft, tot afsluiting.