is toegevoegd aan uw favorieten.

De brief aan de Hebreeën en de brief van Jakobus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich broeder des Heeren, althans bisschop van Jeruzalem te noemen. Het blijft toch vreemd, dat dan juist Jakobus, van wien geen boek in den kanon is opgenomen, gekozen zou zijn om een geschrift op zijn naam te stellen.

Deze vroege dateering van den brief van Jakobus zou echter niet kunnen worden gehandhaafd, indien juist was de niet zelden gehoorde bewering, dat onze brief enkele brieven van Paulus, den eersten brief van Petrus, ja zelfs den Pastor Hermae onderstelt.

a. Jakobus en Paulus. Hier is de beslissende plaats Jak. 2 : 14 — 26. Zeer verschillend wordt zij opgevat en zeer verschillend wordt in verband daarmede de verhouding tot de brieven van Paulus gesteld. Het verst gaan zij, die oordeelen, dat Jakobus Paulus bestrijdt. Paulus heeft geleerd, dat de mensch uit het geloof, niet uit de werken gerechtvaardigd wordt. Jakobus leert het tegendeel, de mensch wordt gerechtvaardigd uit de werken. Jakobus gebruikt de formule, die door Paulus is gemaakt, n. 1. gerechtvaardigd worden uit het geloof, doch keert het juist om. Jak. 2:21 en 24 staat tegenover Gal. 2 : 16 en Rom. 3 : 28. Jakobus heeft de brieven van Paulus goed gekend, ze in zich opgenomen. Vandaar dit schrijven. Het spreken van rechtvaardigheid uit het geloof is on-Joodsch, kan pas opkomen, nadat er heidenzending was geweest. In het spreken over Abraham volgt Jakobus Paulus. Reeds in de lezing van den tekst is er overeenkomst tusschen Jak. 2 : 23 en Rom. 4:31). En Gen. 22 : 9 wordt geciteerd om de kracht van Gen. 15 : 6 te breken. Geloof is bij Jakobus reeds geworden een verdienstelijk werk. Trouwens ook het spreken van vófioq èXev&sQiaq is afhankelijk van Gal. 5:1.

Mmder ver gaat de meening, dat Jakobus niet Paulus zelf bestrijdt, maar de misvatting van Paulus, een antinomianisme, dat zich op Paulus beriep en leefde in zonde, of een leer, waarbij het geloof niet meer in de liefde werkte, doch afgedaald was tot een vrijwel uitsluitend verstandelijk aanvaarden. Maar met Paulus zelf is Jakobus het eens, want ook voor hem is het geloof het voornaamste. Soms wordt de meening zóó gegeven, dat die misvatting van de rechtvaardiging uit het geloof reeds voorkwam, eer Paulus schreef. In dat geval wordt natuurlijk op grond van Jak. 2 : 14 vlg. niet beweerd, dat de brief van Jak. volgde op die van Paulus.

Het minst ver gaan zij, die van geen bestrijding of verdediging van Paulus willen hooren, evenwel toch meenen, dat Jakobus niet schrijven kon, gelijk hij deed, als het probleem met eerst was gesteld en dat dit door Paulus was geschied.

!) Dit betreft alleen het hebben van Sé i. p. v. kccL, hetgeen zeer gemakkelijk een lezingsverschil in LXX codices kan zijn geweest, of een gewone wijze van aanhalen.