is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EE. Hooch Mog. H.H. Staten Generael, als in Heemsche ende uyt Heemsche Professoren ende Predicanten gehouden binnen Dordrecht, An. 1618. Ghedruckt voor Nicolaes Geelkerck (K. B. 2727). In hetzelfde jaar verscheen hiervan een verbeterde herdruk (K. B. 2728). Bij al deze afbeeldingen gaat een lijst van de leden der Synode, waarbij met letters alleen de bank wordt aangewezen, waar zij zaten. Voorts ontbreekt in deze afbeeldingen de tafel met de Remonstranten.

d. A VSPIClVM Synodi Nationalis Eccles. Ref. quae celebratur A_nn. 1618 et 1619, cum Nomenclatore Deputatorum ad hanc Synodum. Dordrechti, Ex officina Joannis Berewout, Anno 1619, (K. B. 2833).

Dit auspicium bevat geen afbeelding der Synode maar een kort verhaal van wat op Synode geschied is tot na de dimissie der Remonstranten.

e. Synodi Dordracenae Delineatio, vervaardigd op last der Pol. Ged. door I-ranijois Schillemans, en uitgegeven te [Middelburg 1619 bij Joh. Hellenii. Enkele exemplaren hiervan werden op gele zijde gedrukt. Alle zitplaatsen zijn nauwkeurig door cijfers aangegeven; de tafel met de Remonstranten staat voor die van het moderamen; achter de balie staan de toehoorders met een keeshondje. Rechts van de plaat staat een Latijnsche opdracht aan Prins Maurits, een ode van P. Lansberg en een gedicht van J. Cats op de Synode; links de latijnsche nomenclator in drie kolommen.

Zie over deze plaat en de talrijke herdrukken (ten deele gewijzigd) F. Muller, Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche Historieplaten, i*te afl. p. 169, 170, No. 1337 —1342.

A oorts vindt men nog afbeeldingen der Synode voor de uitgave der Canones, der Confessie, der Acta, bij Brandt, Hist. der Ref. Dl. III enz. x).

f Spotprenten op de Synode. Van Rem. en Roomsche zijde

') ^°g een andere afbeelding wordt bewaard in een der vertrekken van het vergadergebouw der Ned. Herv. Synode. Hierop staan ook de zitplaatsen der leden met cijfers aangegeven, maar onderaan.