is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden ook spotprenten op de Synode uitgegeven, welke F. Muller, 1. c. p. 170, 171, No. 1345, 6, 7 vermeldt: Deze spotprenten stellen de leden der Synode voor met stierenhorens, als uilen, katers, apen enz.

III. Gedrukte stukken door of namens de Synode

uitgegeven.

1. Oordcel Des Nationalen Synodi van Dordrecht, over de Theologie ofte Leere Conradi Vors tij', Doctoor in de H. Theologie {gcd. 4 Mei) Mitsgaders De Resolutie vande. . . Staten van Hollandt ende West Vrieslandt daerop ghevolght {gcd. 26 Juni), 's Gravenhage bij Hillebrant Jacobssz. 1619 (K. B. 2845).

Tegelijk verscheen een Latijnsche uitgave: Sententia Synodi Nationalis etc. (v. d. W. 1653).

Een Engelsche vertaling verscheen bij de Eng. uitgave der Canones (K. B. 2850).

2. de Canones tegen de Remonstranten. De Canones werden kort na het scheiden der Synode in het licht gegeven (zie pag. 303) door Isaac Janssen Canin „en zijne medestanders", aan wien daarvoor door de Staten Generaal een octrooi voor vijf jaar was verleend. Bij de canones werden nog gevoegd de veroordeeling der Remonstranten en de approbatie door de Staten Generaal. De voornaamste drukken en vertalingen zijn:

a. Ivdicivm Synodi Nationalis Reformatarvm Ecclesiarvm Belgicarvm, habitae Dordrechti, Anno 1618 et 1619 de quinque Doctrinae Capitibus in Ecclesiis Belgicis controversis (v. d. W. 1654).

b. Oordeel des Synodi Nationalis Der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, Inden jare 1618 ende 1619. Over de bekende Vijff Hooftstucken der Leere . . . uijt het Latijn ghetrouwelijck in 't Nederduytsch. overgheset, in 40 uitgegeven te Dordrecht door I. Canin ende zijne Medestanders (K. B. 2846).

c. Ivgcment du Synode National, Des Eglises Reformées Dv Pays Bas... Translaté fidelement du Latijn (sic) en Frangoys. A