is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goet ghevonden ende gearresteert by de ... Staten 's Landts van Vtrecht, Vtrecht, S. de Roy, 1620 (K. B. 2854).

b. Kercken-ordeninge enz., Ende (naer veranderinghe van eenighe weynighe poincten) goedghevonden ende ghearresteert by de Staten des Furstendoms Ghelre vnd Graefschaps Zvtphen. Arnhem, J. Jansz, 1620 (K. B. 3113 en 3114).

c. Kercken-ordeninge enz. (met approbatie van de St. v. Overijssel), Deventer, Seb. Wermbouts, 1625 (P. 1208 en 1212).

\ oorts werd de K. O. afgedrukt in vele plakkaatboeken (zoo van de Overheid als in het Kerkel. Plakaat boek van Wiltens) en kerkelijke handboekjes ').

6. de Post-Acta (zie over deze uitgaven p. 74 en v.v.). ^ a. Post-Acta ofte Nae-handelingen des Nationalen Synodi Gehouden.. Tot Dordrecht Anno 1618 ende 1619. Hier komen oock by eenige Extracten uyt de Actis Synodi Provincialis U ltrajectinae.. als mede een Extract van de.. Staten 'sLants van Utrecht, van wegen het Jus Patronatus. Noyt voor desen in druck geweest. Zutphen, H. v. Willemsteyn, 1663 (Knuttel, Bibliogr. p. 126).

Dit blauwboekje, waarin het eerst de Post-Acta werden uitgegeven, is een niet correcte druk van den origineelen tekst der Holl. Post-acta2), en was de aanleiding, dat de Staten verlof gaven de authentieke Post-Acta in druk te geven (zie pag. 75).

b. Acta Synodi Nationalis... Authoritate Ordinum Generalium Foederati Belgii Provinciarum, Dordrechti Habitae. Anno 1618 et 1619. Post dimissionem Theologorum Exterorum, vulgo PostActa. Hagae Comitis, H. a Wouw, 1668.

c. Handelingen des Nationalen Synodi... gehouden tot Dordrecht enz. Yyt de Latijnsche inde Nederlandtsche Tale overgeset.

) Een Fransche vertaling van de K. O. verscheen achter de genoemde Confession de Foy van 1669.

sl Later werd het een -seer defectueus exemplaer" genoemd. Dit ziet daarop, dat bij onderscheidene besluiten, zooals de Art. der K. O., het formulier voor den doop Lejaarden enz., de uitgever het Synodaal besluit niet vermeldt, maar eenvoudig verwijst naar de Kerkenorde en de uitgegeven Liturgie. Zie voorts p. 87.