is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beide scriba's. En eerst vijf jaar later, na allerlei zwerftochten te hebben gedaan, werden de autographa bijeengebracht in de bekende kist met acht sloten en vonden zij een veilige bewaarplaats onder de hoede der Generale Staten 1).

Het waren dezelfde Reviseurs der Acta Contracta, over wie in de vorige paragraaf reeds gesproken is, die de zorg op zich genomen hebben, de autographa der Dordtsche Synode te verzamelen. Of zij dit deden ingevolge eene opdracht der Synode weet ik niet. Misschien was het feit, dat de meeste autographa hun in handen waren gesteld, om die met de Acta Contracta van Damman te kunnen vergelijken, de gereede aanleiding, om ook voor de verdere verzameling en bewaring dezer stukken zorg te dragen.

Uit de verschillende memoriën en andere stukken van de Reviseurs uitgegaan, kan worden afgeleid, dat zij aangaande de nalatenschap der Synode de volgende besluiten hebben genomen .

1 °. dat met behulp van de Generale Staten alle stukken van de Dordtsche Synode afkomstig, die hier en daar nog verspreid waren, verzameld zouden worden 2) ;

20, dat deze stukken daarna aan de Generale Staten zouden „vertoond" worden 3), niet opdat deze zelf ze bewaren zouden, maar opdat ze op de bewaring goede orde zouden stellen.

3°. dat de stukken vervolgens naar de Synodale Classis van Dordrecht zouden gezonden worden, om daar in een kist met verschillende sloten te worden bewaard *).

4°. dat Damman van deze autographa een stel copieën zou laten

1) Ook omtrent de geschiedenis van de autographa der D. Synode vindt men nog menige onjuiste voorstelling. Wat Ypey en Dermout, Gesch. der Ned. Herv. Kerk, II, p. 378 en H. J. Royaards, Hedendaagsch kerkregt, II, p. 158 en vv. desaangaande meedeelen, berust op verwarring van hetgeen de Zuid Holl. Synode besloot omtrent de bewaring van haar eigen acta, met de acta der Dordtsche Synode, zooals reeds terecht opgemerkt is door Reitsma, Geschiedenis der Herv. Kerk, p. 252.

2) Zie de 2e memorie van 9 Nov. 1619. Bijlage II, No. 6.

•) De Generale Staten zelf hadden dit geeischt; zie Acta Synodi p. 18 en hiervoor pag. 39.

4) Dit blijkt uit de Cautio achter de Acta gesteld, zie pag. 44.