is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij ingevolge de besluiten van 15 Aug. 1800 der Eerste en 30 Aug. der Tweede Kamer aan de Zuid-Hollandsche Synode is afgegeven '). Deze plaatste de kist in de Kloosterkerk, waar zij bleef, ook toen hare bewaring aan de Alg. Synode der Herv. Kerk werd toevertrouwd, totdat de kostbare Dordtsche nalatenschap, na nog gedurende eenige jaren in de Willemskerk bewaard te zijn, kort geleden op last van de Synode der Herv. Kerk werd overgebracht naar het nieuw Synodaal Archief-gebouw en daar in een veilige brandkast werd geplaatst, terwijl de „coffer' een plaats kreeg op den zolder.

§ 4. Geschiedenis der Post-Acta.

Bleek het reeds meermalen, hoe menige onjuiste voorstelling zich bij onze geschiedschrijvers omtrent de nalatenschap der Dordtsche Synode gevormd heeft — vergissingen, die daaraan te wijten zijn, dat men de authentieke bronnen niet genoegzaam had geraadpleegd — het toppunt van misverstand wordt wel bereikt bij hetgeen men de „legende omtrent de Post-acta" zou kunnen noemen.

Reeds in 1659 liep het gerucht door de kerkelijke wereld, dat het origineele handschrift der Post-Acta onder de autographa der Dordtsche Synode niet werd gevonden en werden alle Synodes aangezocht een onderzoek in te stellen, waar dit belangrijke document kon gebleven zijn. Na lang zoeken meende men het verloren geraakte stuk in 1664 onder de nalatenschap van Hommius, welke in Friesland bewaard werd, te hebben teruggevonden en werden, tot zelfs door de Generale Staten, vruchtelooze pogingen aangewend, om dit handschrift voor het Synodaal archief terug te krijgen. Maar juist toen de onderhandelingen daarover tot geen resultaat hadden geleid, werd in de Synodale kist te 's Graven-

origineele papieren van de Acta Synodi Nationalis en dat de acht sleutels daartoe behoorende bewaard werden in de kast van de kamer van den Griffier.

*) De deputaten der Zuid-Hollandsche Synode hebben i Mei 1816 krachtens een aanschrijving van den Commissaris Generaal de kist overgegeven aan het nieuw gevormde Provinciaal Kerkbestuur der Ned. Herv. Kerk, welk Kerkbestuur het daarop volgende jaar de kist en de sleutels overgaf aan den Secretaris der Synode (zie Glasius, Gesch. der Nat. Synode, II, p. 4 noot).