is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog niet gereed waren met hunnen arbeid en werd op spoed aangedrongen '). En nog in hetzelfde jaar verscheen te 's Gravenhage bij Jacobus Scheltus de Nederlandsche vertaling der Post-Acta, die daarna in allerlei kerkelijke handboekjes enz. werd overgenomen 2).

Men kan niet zeggen, dat deze overzetters hun taak, waaraan zij toch tijd genoeg besteed hebben, zeer consciëntieus hebben opge\ at. .Enkele sterk sprekende voorbeelden mogen dit aantoonen. Aangaande de Confessie werd in sessio CLV besloten, dat men de Latijnsche, Fransche en Nederduitsche exemplaren van de Belijdenis met elkaar zou vergelijken ut in singulis hisce tribus lingvis ex omnibus editionibus unum formetur exemplar, quod posthac pro authentico sit habendum, d. w. z. opdat uit de verschillende edities één exemplaar zou gevormd worden in ieder van deze drie talen, hetwelk voortaan voor authentiek zou worden gehouden. De overzetters maken er van : „om uyt de editien van dese drie talen een exemplaar te formeeren ende hetselve \oor het toekomende te authentiseren", wat een geheel anderen zin geeft. In de Artikelen over de Universiteiten, sessio CLXIII, \\ ordt gevraagd Art. VIII, dat aan de Professoren verboden zal worden novas proponere sententias, repugnantes receptae in Ecclesia doctrinae ; de overzetters vertalen: „dat de Professoren der Theologie verboden werde nieuwe gevoelens voor te stellen, strydigh tegens die in de Kercke aengenomen." De weglating van het

*) Acta der Synode van Schoonhoven 1669, Art. 26.

2) De voorrede luidde aldus:

Tot den Leser!

De Post-Acta Synodi Nationalis ghehouden tot Dordrecht in de jaren 1618. en 1619. die lange vermist waren, ende in de ketste visitatie der Nationale Schriften gevonden, en door publijcke ordre ghedruckt zijn; hebben wij onder-geschreven Deputati Synodi van Zuyt-Hollandt, op den voorslach vande Synodus gehouden tot Leyden mden Jare 1668. Art. 24. en Authorisatie .vande Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, onder dato den vierden Mey 1669. midtsgaders den last des Synodi ghehouden tot Schoonhoven in den Jare 1669. Art. 26. uyt de Latynsche in de Nederlandtsche Tale overgeset en in druck verveerdight.

JVinandus Schufous, Cornelius Triglandius,

Cornelius' Vergeer, Petrus Hollebeek.