is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

In Quarto Legis divinae praecepto aliquid est Ceremoniale, aliquid morale.

II.

Ceremoniale fuit quies diei septimi a creatione, et rigida ejusdem diei observatio populo Judaico peculiariter praescripta.

III.

Morale veró, quod certus et status dies cultui DEI sit destinatus, ac tanta quies quanta ad DEI cultum sanctamque illius meditationem est necessaria.

IV.

Abrogato Sabbatho Judaeorum, dies Dominicus a Christianis est solemniter sanctificandus.

V.

Hic dies inde ab Apostolis in prisca Ecclesia Catholica semper fuit observatus.

VI.

Idem dies sic cultui divino est consecrandus, ut in eo cessetur ab

1.

Jint 4°. ghebodt vande godtlycke wet is yet ceremoniaels ende yet Moraels ').

2.

2. Ceremoniael is gheweest de ruste vanden sevenden dach na de scheppinghe, ende de strenge onderhoudinghe vanden selven dach, die het Jodische 3) volck bysonderlyck opgeleyt was.

3-

Morael, dat een seeckeren ende gesetten dach den goodtsdienst zij toegeeygent, ende daer toe zoo veel ruste, als tot den Goodtsdienst ende heylighe overdenckinghe 3) des selffs van noden is.

4-

Zynde den Sabbath der Joden affgeschaft, moeten de Christenen den Zondach solemnelick heylighen.

5-

Desen dach is sedert de Apostelen, inde oude Catholycke kercke altyt onderhouden gheweest.

6.

Deselve dach moet alsoo den goodtsdienst toegeeygent worden,

) A B C : ceremonieel en morael. a) A B C : Joodtsche.

3) A B C : betrachtinghe, D als in den

tekst.