is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eorumque probationibus praecipuis, judicatum fuit, ipsos a munere docendi omninö esse removendos; atque hanc sententiam Amplissimo Magistratui Campensi, atque etiam Ecclesiae et Classi Campensi significandum: rogandumque esse Magistratum, curatn uti velit gerere, ut in eorum locum quamprimum alij idonei, atque orthodoxi Pastores, legitime substituantur, et loco praeIectionum, quae in templo fiunt, conciones publicae iterum in omnibus templis instituantur.

ten, die den ') Siinodo zyn overgelevert 2). Ende zijn tot dien eynde gelesen de stucken der beschuldiginghe, midtsgaders de voornaemste bewys-stucken vande selve; is gheoordeelt dat zy geheel ende al van het predickampt zullen gedeporteert worden : ende datmen dit oordeel de Achtb. Magistraet midtsgaders de kercke ende Classe van Campen zal bekent maeken, ende daer en boven de Magistraet versoecken, dat deselve gelieve te besorghen, dat in plaetse derselver metten aldereersten andere bequame ende rechtgevoelende leeraers 3) wettelick mogen inghestelt worden, ende in plaetse vande voorlesinghen die inde kercke geschieden, wederom publijcke predikatien in alle de kercken aengestelt worden.

i. De Kamper tuchtzaak. De zaak der Kamper predikanten, die door dit Synodale vonnis tot beslissing werd gebracht, was op de Generale Synode reeds meermalen behandeld en haar uitvoerig te beschrijven zou een monographie op zich zelf vereischen. Trouwens dit behoeft ook niet, want de zaak is genoeg bekend. Wel vindt men bij Baudartius en Trigland (p. 1103) hierover weinig, maar Brandt (Hist. der Re/, t. III, p. 191 —194, 288, 9, 441, 446—448, 463, 504, 5) heeft uit de Acta der Syn., het Historisch verhael van Dwinglo en de brieven van Hales en Balcanqual vrij wel saamgelezen, al wat daar over het verloop dezer zaak op de Synode gemeld wordt, hetgeen weder door Glasius, maar in zeer beknopten en niet altijd juisten vorm, is overgenomen (Gesch. der Nat. Syn. II, p. 238—242). Wie dieper op de zaak

') A B C d G: desen. 9) A B: gelevert. ') A B d : Herders.