is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et Gallica, approbatum fuit; decla- beyde de exemplaria in beyde de ratumque haec sola exemplaria in talen Nederlantsche ') en Fransche, posterum pro authenticis esse haben- zoo ghebetert, gheapprobeert. Ende da; eumque in finem quam primum is verclaert, datmen voortaen alleen typis accuratè esse describenda et dese exemplaria voor authentike vulganda. houden zal, ende deselve tot zulck

een eynde metten aldereersten zal 2) affschryven, ende doen drucken.

1. De Revisie der Confessie.

Sessione Centesima LXXIV.

Eodem die post

meridiem.

Praelecta atque approbata fuerunt Acta praecedentium aliquot Sessionum, usque ad hanc praesentem. Deputati diversarum Synodorum monuerunt, restare adhuc nonnulla Ecclesiarum suarum gravamina, de quibus optarent ut in hac Synodo etiam decreta fieri possint: sed quia tempus non permittebat, ut de illis omnibus nunc agi possit, statutum fuit illa ad proximam Synodum Nationalem esse reservanda: Utque Ecclesijs constet deputatos officio suo satisfecisse, idipsum in Actis esse annotandum.

Quia Pastores Hornani, qui ad

Zie hierover Hoofdst. III, § 2.

Sess. 174.

Desselven* daechs na den Middach.

Syn voorgelesen ende geapprobeert de handelinghen van enighe voorgaande sessien, tot dese teghenwoordighe.

De Gedeputeerde van verscheijde Sijnoden hebben te kennen gegeven, datter noch resteerden enighe gravamina van hare kercken, waer van zij wel wenschten in desen Sijnodo resolutie te hebben. Maer alzo de tyt nu 3) zulckx niet toe en liet, is besloten, datmen deselve tot den naesten nationalem Sijnodum sal 4) refereren, ende dat zulckx onder de acten 6) aengeteyckent werde, opdat de kercken zouden weten, dat hare Gedepden haer debuoir gedaen hebben 6).

Alzo de predikanten van Hoorn,

*) A B C D : Nederduytsche.

*) A B C D voegen in int net en laten zal weg ; het Fransch heeft als in den tekst.

') A B laten nu weg.

*) A B C D : soude.

5) A B C voegen in : soude.

') C D : hadden.

15